Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Nikola Basarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: -Sinteza policikličkih spojeva, derivata adamantana (ugradnja u aminokiseline i cikličke peptide)

-Sinteza i fotokemija heterocikličkih spojeva (derivati pirola i ftalimida)

-Mehanistička organska fotokemija (studij intramolekulskog prijelaza vodika)

-Sinteza i spektroskopska karakterizacija supramolekulskih sustava u svrhu priprave potencijalnih indikatora