Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bogomil Obelić - Biografija

Od 1970. radi u Laboratoriju za mjerenje niskih aktivnosti (Laboratorij za mjerenje radiougljika i tricija) na problematici upotrebe i razvoja datiranja metodom 14C u arheologiji, paleontologiji i geologiji. Sudjelovao u izgradnji uređaja za mjerenje aktivnosti tricija u okolišu. Radio na primjeni prirodnih izotopa (2H, 3H, 13C, 14C, 18O, 230Th/234U) u geologiji, hidrogeologiji i paleoklimatologiji, posebno u krškim područjima. Razvio software za obradu i baze podataka za mjerenja 14C i 3H metodom. Autor više od 50 članaka citiranih u Current Contents, te oko djestotinjak ostalih članaka, priopćenja i sažetaka iz zbornika. Bavio se istraživanjima ionizacijskih procesa u plinovima, posebno u svezi W (energija po ionskom paru) i Fanovog faktora za vrlo niske upadne energije. Razvio metodu obrade podataka pomoću dekonvolucije eksperimentalnih spektara za niskoenergetske ulazne čestice, što je primijenio i u mikrodozimetriji.
U dva navrata (kao stipendist EZ godinu dana, te kao gostujući profesor godinu i pol) boravio na Universitat Autónoma de Barcelona (Španjolska), gdje je radio na primjenama prirodoznanstvenih metoda u arheologiju. Bio je glavni istraživač na više projekata Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, NSF-a iz Sjedinjenih američkih država, te projekata Europske unije (FP5, FP6, FP7). Aktivno je sudjelovao na mnogim tuzemnim i inozemnim konferencijama koje se bave tehnikom i primjenom 14C metoda, upotrebom izotopa u hidrogeologiji, te mikrodozimetriji. Dugogodišnji je voditelj Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti, a obavljao je i različite funkcije na Institutu Ruđer Bošković, neđu ostalima i kao savjetnik Ravnatelja za znanost i ovbrazovanje (2004-2009). Član je Ekspertne savjetodavne grupe "Regional Aspects in the Seventh Framework Programme" Europske komisije (od 2008).
Since 1970 has worked in the Laboratory for Measurement of Low-level Radioactivity (Radiocarbon and Tritium Laboratory) on development and use of 14C dating in archeology, paleontology and geology. Participated in building the device for measuring the activity of tritium in the environment. Working on the application of natural isotopes (2H, 3H, 13C, 14C, 18O, 230Th/234U) in geology, hydrogeology and paleoclimatology, particularly in karst areas. Developed the software for processing and databases for measuring 14C and 3H method. He was engaged in research ionization processes in gases, particularly in study of W (energy per ion pair) and Fano factor for very low incident energy. Developed a method of data processing by deconvolution of experimental spectra for low energy particles. Author of more than 50 articles cited by Current Contents and of about 200 other articles, contributions and abstracts in proceedings. On two occasions (one year as the EU fellowship holder and the following one and half years as the visiting professor) he stayed at the Universitat Autónoma de Barcelona (Spain), working on applications of scientific methods in archeology. He was principal investigator on several projects of Croatian Ministry of Science, NSF in the United States and EU projects (FP5, FP6, FP7). Actively participated in many national and international conferences dealing with techniques and use of 14C method, using isotopes in hydrogeology and microdosimetry. Head of the Laboratory for many years and performed various functions at the Ruder Boskovic Institute, among others served as the counseillor of Director General for science and education (2004-2009). Since 2008 is a member of the Expert Advisory Group on "Regional Aspects in the Seventh Framework Programme" of the European Commission.


Linkovi:
http://www.irb.hr/hr/home/bogomil/