Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ivica Cepanec - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: A) Organska sinteza na skalama od mg do kg
(Kreiranje novih sinteza, optimiranje sintetskih postupaka, nove sintetske metode, kiralna kataliza, inovativne tehnologije za kozmetičke i farmacutski aktivne supstancije)

B) Anorganska kemija (kompleksni spojevi, primjena metalnih spojeva u katalizi, kemija alumosilikata, mineralna veziva)

C) Analitička kemija (TLC, IR, NMR, HPLC, GC, MS, XRD)

D) Kemija prirodnih organskih spojeva (sinteza, postupci izolacije, scale-up tehnologija izolacije i dr.)

E) Industrijska kemija:

(i) farmaceutska kemija (razvoj novih postupaka sinteze; prijenos tehnologije na industrijsku skalu (scale-up); izolacija i sinteza onečišćenja u API);

(ii) tehnologije smola, pigmenata, boja i lakova (postupci proizvodnje alkidnih smola pri sobnoj temperaturi; ekološki prihvatljive tehnologije veziva za boje i lakove; novi katalizatori sušenja alkidnih smola i sušivih ulja);

(iii) kemija pesticida uključujući biopesticide (aktivne supstancije i formulacije konačnih proizvoda);

(iv) kozmetička kemija uključujući formulacije;

(v) biomaziva;

(vi) kemija tekućih i krutih gnojiva uključujući mikroelemente (inovativne formulacije tekućih gnojiva);

(vii) kemija biogoriva (nove tehnologije za proizvodnju biodizela; tehnologija bazirana na direktnoj konverziji biomase u tekuće gorivo (biomass-to-liquid strategy)

(viii) farmakognozija (biljne droge, ekstrakti/primjena i tehnologije, eterična ulja)

(ix) Sustavi za kontroliranu/selektivnu dopremu farmaceutskih/kozmetičkih aktivnih supstancija u području sustava nano-dimenzija;

(x) kemija mirisa (inovativne formulacije; sustavi za kontrolirano otpuštanje mirisnih supstancija; kreiranje kompozicija)

(xi) ionske i duboke eutektičke tekućine; novi entiteti i nova područja njihove primjene


Ekspertiza: Iz svih gore-navedenih područja.