Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Edouard Ivanjko - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Računalstvo
Razvoj tehnologije i računalstva. Osnove programiranja. Algoritmi. Jezične strukture pri konstrukciji algoritama. Strukturirano i objektu usmjereno programiranje. Tipovi podataka i operacije s podacima. Upravljanje izvođenjem programa. Ulazno izlazne operacije. Priprema programa za izvođenje. Programski jezici. Građa i način rada elektroničkog računala. Središnja procesna jedinica. Memorijske jedinice. Ulazno/izlazne jedinice. Prilagodne jedinice. Operacijski sustav elektroničkog računala. Osnovne komponente operacijskog sustava. Upravljačke naredbe operacijskog sustava. Grafičko korisničko sučelje. Primjeri operacijskih sustava Windows i Unix. Mreža računala. Usluge i servisi mreže CARNet/Internet. Pristup mreži. Primanje i slanje poruka elektroničkom poštom. Prijenos datoteka izmedu računala. Rad na udaljenom računalu. Komunikacija i zajednički rad korisnika u stvarnom vremenu. Informacijski sustav World Wide Web. Pronalaženje informacija i znanja na mreži. Računalstvo i inteligentni transportni sustavi.

Elektrotehnika
Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Vektor električnog pomaka. Vodiči u elektrostatičkom polju. Električno polje u dielektricima. Energija i sila u elektrostatičkom polju. Statički elektricitet u svakodnevnoj praksi. Osnovni zakoni istosmjerne struje. Električni krug i elementi. Električne mreže i drugi Kirchhoffov zakon. Magnetsko polje istosmjernih struja. Osnovni zakoni. Tvari u magnetskom polju. Vremenski promjenjivo električno i magnetsko polje. Maxwellove jednadžbe. Opće jednadžbe električnih mreža s vremenski promjenjivim strujama. Monofazne i višefazne mreže. Princip prijenosa energije. Prijelazne pojave.

Algoritmi i programiranje
Algoritam kao postupak rješavanja problema. Osnovne strukture podataka. Apstraktni tipovi podataka. Algoritmi uređivanja podataka. Algoritmi pretraživanja. Rješavanje algebarskih transcedentnih jednadžbi. Sustavi linearnih jednadžbi. Interpolacija i aproksimacija funkcija. Operacije s matricama. Numeričko integriranje. Rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi. Generiranje slučajnih brojeva. Algoritmi rješavanja problema na grafu. Složenost algoritama. Sastavljanje, programiranje i implementacija simboličkih i numeričkih algoritama.

Po Bologni - Diplomska nastava

Umjetna inteligencija
Definicija umjetne inteligencije. Sustav zasnovan na znanju. Ontologija. Prikaz znanja. Baza znanja. Mehanizam zaključivanja. Zaključivanje u sustavu temeljenom na pravilima. Stručni sustav. Predikatna logika. Neizrazita logika i zaključivanje. Umjetne neuronske mreže. Genetski algoritam. Inteligentno pretraživanje podataka. Obrada prirodnog jezika. Računalni vid. Sustavi raspodijeljene inteligencije. Modeli inteligentnih posrednika. Inteligenti transportni sustavi.