Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mladen Obad Šćitaroci - Biografija

Mladen Obad Šćitaroci redoviti je profesor u trajnom zvanju Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1955., diplomirao 1979. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao je 1986. na poslijediplomskom studiju Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao je 1989. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1980. zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu - najprije kao stručni suradnik i projektant u Zavodu za urbanizam, od 1987. asistent, za docenta je izabran 1989., izvanrednog profesora 1995., redovitog profesora 1999. godine, a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2004.
Predaje kolegije Urbanizam II (Povijest urbanizma do 20. stoljeća), Parkovna arhitektura i Urbanističko planiranje I-IV, a predavao je i nekoliko izbornih kolegija. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje izborni kolegij Povijest likovnih umjetnosti i pejzažnog oblikovanja. Nositelj je kolegija na poslijediplomskim studijima - studij "Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura" (Arhitektonski fakultet): Povijest i teorija vrtne umjetnosti, Zaštita parkovnoga naslijeđa i Povijest i teorija urbanističkog planiranja; studij "Graditeljsko naslijeđe" (Arhitektonski fakultet): Vrtna i parkovna baština i Urbanistički aspekti očuvanja graditeljske i prirodne baštine; studij "Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata" (Šumarski fakultet): Povijest likovnih umjetnosti i pejsažnog oblikovanja. Predaje i na poslijediplomskom studiju "Zaštita kulturne baštine" Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Autor (koautor) je šest knjiga od kojih su dvije prevedene na engleski i njemački (ukupne naklade 40.000 primjeraka): Perivoji i dvorci Hrvatskoga zagorja (1989., 1990.); Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja (1991., 1993., 2004.; prevedena na engleski i njemački jezik); Dvorci i perivoji u Slavoniji (1998.; prevedena na engleski i njemački jezik; njemački prijevod objavljen u Austriji), Hrvatska parkovna baština - zaštita i obnova (1992.), Vrbanićev perivoj u Karlovcu (2003.) i Gradski perivoji Hrvatske (2004.).
Objavio je 60-ak znanstvenih radova (od toga 20-ak u inozemstvu). Voditelj je znanstvenoistraživačkih projekata iz područja perivojnog i urbanističkoga naslijeđa (3 međunarodna i 6 domaćih projekata). Voditelj je znanstvenog projekta ŤUrbanističko i perivojno naslijeđe kao dio europske kultureť, informatičkog projekta "Gradski perivoji Hrvatske" i međunarodnog projekta Interreg IIIB_Cadses_Villas (vođenje projekta na razini Hrvatske). Sudjelovao je sa izlaganjem na 16 znanstvenih skupova (11 međunarodnih). Mentor je doktorandima, magistrantima, znanstvenim novacima, diplomantima i stranim stipendistima. Autor/koautor je 12 znanstvenih studija. Urednik je 3 knjige, glavni je urednik znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam "Prostor". Voditelj nakladničke djelatnosti Arhitektonskoga fakulteta bio je 1989.-2002. Recenzent je znanstvenih knjiga i članaka te znanstvenih projekata. Dobitnik je državne nagrade za znanost u 1998. godini (za popularizaciju i promičbu znanosti)te nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području likovnih umjetnosti u 2004. za knjigu "Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću" (zajedno s Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci).
Kao stipendist talijanske Vlade boravio je 1986. godine u Rimu na usavršavanju iz područja perivojne arhitekture. Kao gost predavao je na sveučilištima u Italiji i Španjolskoj. U sveučilišnu nastavu na Arhitektonskom fakultetu uveo je nekoliko novih kolegija iz područja perivojne arhitekture (četiri kolegija u diplomsku i pet u poslijediplomsku nastavu). Autor je jednog sveučilišnog učbenika, jednog digitalnog učbenika i internih skripta.
Autor je ili koautor oko 140 stručnih projekata (prostornih i urbanističkih planova, studija i projekata perivojne arhitekture, te arhitektonskih projekata). Član je Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu - ovlašteni je arhitekt-urbanist i ovlašteni krajobrazni arhitekt. Od Ministarstva kulture Republike Hrvatske dobio je ovlaštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Radovi su mu izlagani na skupnim izložbama. Sudjelovao je na pet urbanističko-arhitektonskih natječaja.
Odlukom Predsjednika Republike dodijeljena mu je Spomenica domovinskoga rata 1990.-1992. Član Hrvatske nacionalne komisije za suradnju s UNESCO-om bio je 1993.-1998. Za člana-suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske izabran je 1998., za izvanrednoga člana 2002., a za redovitoga člana 2005. Član je Uredničkog odbora sveučilišnih izdanja u dva navrata. Odlukom Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2004. imenovan je za člana Savjeta prostornog uređenja Države. Povodom njegovih knjiga i radova objavljeno je oko 250 prikaza u časopisima, tisku, na radiju i televiziji, od toga pedesetak u inozemstvu.

Reference:
KNJIGE: 1. GRADSKI PERIVOJI HRVATSKE U 19. STOLJEĆU - JAVNA PERIVOJNA ARHITEKTURA HRVATSKIH GRADOVA U EUROPSKOM KONTEKSTU, Zagreb: Šćitaroci d.o.o. i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.; autori: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Mladen Obad Šćitaroci, Géza Hajós (1. poglavlje: Gradski perivoji u Beču i u zemljama bivše Austrijske Monarhije iz europske perspektive između 1765. i 1867.), Walter Krause (uvod); suradnici: Vedran Ivanković i Damir Krajnik. 2. VRBANIĆEV PERIVOJ U KARLOVCU - STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA, Zagreb: Šćitaroci d.o.o. i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003., autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, suradnici: Damir Krajnik i Vedran Ivanković. 3. MANORS AND GARDENS IN CROATIA - SLAVONIA FROM ZAGREB TO VUKOVAR, Zagreb: Šćitaroci d.o.o., 2001., autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci. 4. SLAWONIENS SCHLÖSSER - VON ZAGREB BIS VUKOVAR, Graz-Stuttgart: Leopold Stocker Verlag, 2000., autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci. 5. DVORCI I PERIVOJI U SLAVONIJI - OD ZAGREBA DO ILOKA, Zagreb: Šćitaroci d.o.o., 1998., autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci. 6. HRVATSKA PARKOVNA BAŠTINA - ZAŠTITA I OBNOVA, Zagreb: Školska knjiga, 1992., sveučilišni udžbenik. 7. SCHLÖSSER UND GÄRTEN DES KROATISCHEN ZAGORJE, Zagreb: Školska knjiga (prijevod knjige pod brojem 2), 1992. (1. izdanje), 1994. (2. izdanje). 8. CASTLES, MANORS AND GARDENS OF CROATIAN ZAGORJE, Zagreb: Školska knjiga (prijevod knjige pod brojem 2), 1992. (1. izdanje), 1993. (2. izdanje). 9. DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA, Zagreb: Školska knjiga, 1991. (1. izdanje), 1993. (2. izdanje), 2005. (3. izdanje). 10. PERIVOJI I DVORCI HRVATSKOGA ZAGORJA, Zagreb: Školska knjiga; 1998. (1. i 2. izdanje), 1990. (3. izdanje). ODABIR OBJAVLJENIH RADOVA - RADOVI OBJAVLJENI 2005: IDENTITET OTOKA HVARA KAO PARS PRO TOTO; MEDITERANSKOG IDENTITETA RAZMIŠLJANJA O URBANIM, ARHITEKTONSKIM I AMBIJENTALNIM ASPEKTIMA / THE ISLAND OF HVAR AS PARS PRO TOTO OF MEDITERRANEAN IDENTITY: URBAN, ARCHITECTONIC AND ENVIRONMENT ASPECTS, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Architecture as language of peace_architettura come linguaggio di pace, Atti del II seminario internazionale Identitŕ e differenze in architettura: Sponde del Mediterraneo (Napoli, 6.-7.12.2002.), Napoli, Edizioni Intra, 2005., str. 123-127. IDENTITET POVIJESNIH GRADOVA I RENESANSNIH PERIVOJA U HRVATSKOJ: MEDITERANSKA TRADICIJA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA / THE IDENTITY OF HISTORIC CITIES AND THE RENAISSANCE GARDEN IN CROATIA: MEDITERRANEAN TRADITION ON THE EASTERN ADRIATIC SEABOARD, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Architecture as language of peace_architettura come linguaggio di pace, Atti del II seminario internazionale Identitŕ e differenze in architettura: Sponde del Mediterraneo (Napoli, 6.-7.12.2002.), Napoli, Edizioni Intra, 2005., str. 115-121. DVA TISUĆLJEĆA TRADICIJE DVORACA, VILA I ZAMKOVA NA TLU HRVATSKE / THE TWO MILLENIA-LONG TRADITION OF MANORS, VILLAS AND CASTLES IN CROATIA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima / Contemporary use and creative management of manors, castles and villas, Zagreb, 2005., str. 17-38 (zbornik radova), str. 17 (zbornik sažetaka), međunarodni projekt Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management_Interreg IIIB Cadses; Zagrebu, 10.11.2005.; Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, urednik: Mladen Obad Šćitaroci. RADOVI OBJAVLJENI 2003: PLANNED CITY IN CROATIA_TRADITION OF CITY PLANNING DURING TWENTY-FIVE CENTURIES: FROM GREEK AND ROMAN UNTIL MODERN CITY, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: The Planned City_ISUF International Conference, Bari-Trani, 2003., vol. 1, str. 27-32; Politecnico di Bari_Facoltŕ di Architettura, Dipartimento di Scienze dell Ingegneria Civile e dell Architettura, Istituto per la Tecnologia della Costruzione, Regione Puglia; 3.-6.07.2003., urednici: Attilio Petruccioli, Michele Stella, Giuseppe Strappa. ANTIQUE CITY ON THE EASTERN ADRIATIC COAST (CROATIA) IN THE CONTEXT OF GREEK AND ROMAN URBAN TRADITION, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: The Planned City_ISUF International Conference, Bari-Trani, 2003., vol. 1, str. 33-38; Politecnico di Bari_Facoltŕ di Architettura / Dipartimento di Scienze dell Ingegneria Civile e dell Architettura, Istituto per la Tecnologia della Costruzione, Regione Puglia; 3.-6.07.2003., urednici: Attilio Petruccioli, Michele Stella, Giuseppe Strappa. CROATIAN PARKS_WAR AND PEACE (LIPIK), Bojana & Mladen Šćitaroci, Nikša Božić, Damir Krajnik; u: Landscape Design (London: Landscape Institute), br. 318, III/2003., str. 18-21. RADOVI OBJAVLJENI 2002: PERIVOJNO NASLIJEĐE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE U FUNKCIJI TURISTIČKOG I KULTURNOG RAZVOJA, Bojana & Mladen Šćitaroci, Nikša Božić, Damir Krajnik; u: Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske / Creative potential in function of socially-economical and cultural development of north-western Croatia, Zagreb-Varaždin, 2002., str. 55-70; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb - Zavod za znanstveni rad Varaždin. RADOVI OBJAVLJENI 2001: ZAGREB, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Centropa - a journal of central european architecture and related arts (New York), vol. 1, br. 1, 2001., str. 64-70. ENCYCLOPEDIA OF GARDENS_HISTORY AND DESIGN, Chicago/London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001., urednica: Candice A. Shoemaker; CROATIA (vol. 1, str. 331-332), DUBROVNIK RENAISSANCE GARDENS – DUBROVNIK AREA, CROATIA (vol. 1, str. 390-392), MAKISMIR - ZAGREB, CROATIA (vol. 2, str. 843-844) - autori: Bojana & Mladen Šćitaroci. RADOVI OBJAVLJENI 2000: OČUVANJE PEJZAŽNO-GRADITELJSKE PREPOZNATLJIVOSTI KROZ PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE U UVJETIMA TRŽIŠNE DEMOKRACIJE U HRVATSKOJ, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Tržišna demokracija u Hrvatskoj - stanje i perspektive / Market democracy in Croatia - situation and prospects, Zagreb-Varaždin, 2000., str. 425-434, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb - Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin. OBJAVLJENI RADOVI 1998: GARDEN ARCHITECTURE AS AN ELEMENT IN THE CITY IMAGE - L'ARCHITETTURA DEI GIARDINI COME ELEMENTO DELL IMMAGINE URBANA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Nature-Architecture-Diversity / Natura-Architettura-Diversitá, Napoli: Electa Napoli, 1998., str. 98-111. POVIJESNA PERIVOJNA ARHITEKTURA U SLICI JADRANSKIH GRADOVA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Povijesni vrtovi, perivoji i parkovi primorske Hrvatske, Split, 22.04.1998., str. 12-21; "Parkovi i nasadi" Split, Poglavarstvo Grada Splita. RADOVI OBJAVLJENI 1997: TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, vol. 13, Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1997: VRTOVI, PERIVOJI I PARKOVI, str. 566-577, Bojana & Mladen Šćitaroci, urednik Duško Štefanović. RADOVI OBJAVLJENI 1996: THE RENAISSANCE GARDENS OF DUBROVNIK AREA, CROATIA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Garden History (London: Garden History Society), vol. 24, br. 2, 1996., str. 184-200. GRADSKI PARK U VIROVITICI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 4, br. 2(12), 1996., str. 157-174. PARKOVNA ARHITEKTURA KAO ELEMENT SLIKE GRADA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 4, br. 1(11), 1996., str. 79-94. RADOVI OBJAVLJENI 1995: PRILOG ISTRAŽIVANJU MEĐUSOBNOG ISPREPLETANJA KULTURA ISTOKA I ZAPADA U VRTNOJ UMJETNOSTI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 3, br. 2(10), 1995., str. 261-274. RADOVI OBJAVLJENI 1994: MAKSIMIR: A ROMANTIC EPISCOPAL PARK IN ZAGREB - CROATIA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Journal of Garden History (London-Washington: Taylor and Francis), vol. 14, br. 2, 1994., str. 119-132. CROATIAN GARDEN ART BETWEEN WEST AND EAST, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: The Universal Garden - 1. session International Conference East and West - The Universal Garden - From Idea to realization, Shanghai-Suzhou (China), 10.-14.05.1994., str. 66-84. RADOVI OBJAVLJENI 1993: MODALITETI ZAŠTITE I OBNOVE LJEČILIŠNOG PERIVOJA U LIPIKU, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 1, br. 2-4, 1993., str. 213-222. OBNOVA VRTNE I PARKOVNE BAŠTINE HRVATSKE, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: zbornik radova V. simpozija Organizacija i menagement u graditeljstvu, Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut građevinarstva Hrvatske i Društvo za organizaciju građenja Hrvatske, 1993., str. 55-62. RADOVI OBJAVLJENI 1992: IL PATRIMONIO DEI GIARDINI E DEI PARCHI NELLA CROAZIA_VALORIZZAZIONE, TUTELLA E RESTAURO, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Atti del II° Convegno Nazionale: Parchi e Giardini Storici, Parchi Letterari - conoscenza, tutela e valorizzazione, Monza, 1992., str. 70-79. IL PATRIMONIO DEI GIARDINI E DEI PARCHI NELLA CROAZIA_VALORIZZAZIONE E RESTAURO / HRVATSKA PARKOVNA BAŠTINA - VALORIZACIJA I OBNOVA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Per ricostruire - Incontro di studio, Universitá degli Studi di Firenze, Facoltá di Architettura, Firenze 25.-26.10.1992., str. 28-36, 115-120. HRVATSKA PARKOVNA ARHITEKTURA_PRILOG VREDNOVANJU HRVATSKE POVIJESNE PARKOVNE ARHITEKTURE U KONTEKSTU EUROPSKE VRTNE UMJETNOSTI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Encyclopedia moderna (Zagreb), vol. 13, br. 2(38), 1992., str. 273-279. RADOVI OBJAVLJENI 1991: POVIJESNO-PROSTORNA ANALIZA PERIVOJA DVORCA BELEC U SELNICI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1991., br. 17, str. 65-74. RADOVI OBJAVLJENI 1990: IL GIARDINO DI LIPIK_RINNOVAMENTO DEL GIARDINO TRA I METODI E LE POSSIBILITŔ, Mladen Obad Šćitaroci, u: La trasmissione delle idee dell´architettura, Udine: Istituto di Urbanistica e Pianificazione Universitá di Udine, 1990., str. 422-428. PERIVOJ STUBIČKI GOLUBOVEC_POVIJESNO-PROSTORNA ANALIZA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 57, 1990., br. 1-2, str. 3-8, 21. PERIVOJ UZ DVORAC TRAKOŠĆAN, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 57, 1990., br. 3-4, str. 11-20. PERIVOJ DVORCA U VALPOVU, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1990., br. 16, str. 75-87. RADOVI OBJAVLJENI 1988: PERIVOJ LIPIK_POVIJESNI PREGLED, VALORIZACIJA I OBNOVA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Šumarski list (Zagreb), god. 112, 1988., br. 1-2, str. 37-50. RADOVI OBJAVLJENI 1987: KARLOVAC_CITTA RINASCIMENTALE DEL 1579_FONDAZIONE E SVILUPPO, Mladen Obad Šćitaroci, u: Castelli e cittá fortificate - storia, recupero, valorizzazione, Udine: Universitá degli Studi di Udine, Istituto di Urbanistica e Pianificazione, Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli - Venezia Giulia, vol. 2, 1987., str. 157-167. STUDIJA OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC VELIKI BUKOVEC, Mladen Obad Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1987., br. 13, str. 71-90. RADOVI OBJAVLJENI 1980: ŠĆITARJEVO, Mladen Obad Šćitaroci, u: Arhitektura (Zagreb), 1982., br. 180+1, str. 67-70. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI: 1. UNESCO: \"LES ESPACES DU BAROQUE\" - Projekt interrégional (Atlas svjetskog baroka - međuregionalni projekt), 1992.-93., koordinator: Prof. Marcello Fagiolo (Italija), koordinator za Hrvatsku: M. Obad Šćitaroci. 2. STADTPARKANLAGEN IN DEN LÄNDERN DER EHEMALIGEN K.U.K. MONARCHIE (Gradski perivoji bivše Austrijske Monarhije), 1996.-1998., nositelj: Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, koordinatori: Prof.dr. Walter Krause i Doc.dr. Géza Hajós, koordinatori i voditelji za Hrvatsku i Sloveniju: M. Obad Šćitaroci i B. Bojanić Obad Šćitaroci. 3. VILLAS, STATELY HOMES AND CASTLES - COMPATIBLE USE, VALORISATION AND CREATIVE MANAGEMENT (Dvorci, kurije i burgovi - prihvatljiva suvremena namjena, vrednovanje i kreativno upravljanje), Interreg IIIB Cadses projekt, projekt prihvaćen u Bruxellesu 2003., nositelj projekta: Regione Veneto - Direzione Cultura (Venezia), sudionici projekta: Istituto Regionale per le Ville Venete (Venezia), Universita di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Universita degli studi di Trieste - Dipartimento Ingigneria civile; Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Regione dell Umbria, Municipality of Corfu (Krf, Grčka), Office of the Government of Carinthia - Department for Spatial Planning and Development (Klagenfurt, Austrija), Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet, Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske; Hrvatske županije: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Požeško-slavonska i Koprivničko-Križevačka; voditelj hrvatskog dijela projekta: M. Obad Šćitaroci. DOMAĆI ZNANSTVENI PROJEKTI: 1. ISTRAŽIVANJE PARKOVA SJEVERNE HRVATSKE, u sklopu projekta \"Istraživanje elemenata strukture prostora za formuliranje opće teorije prostornog planiranja\", glavni istraživač: Ante Marinović-Uzelac, 1986.-1990. 2. ISTRAŽIVANJE BAŠTINE PARKOVNE ARHITEKTURE HRVATSKE - PERIVOJI UZ DVORCE SLAVONIJE, u sklopu projekta \"Istraživanje elemenata za teoriju prostornog uređenja Hrvatske\", glavni istraživač: A. Marinović-Uzelac, 1991.-1998. 3. PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA HRVATSKE, glavni istraživač: M. Obad Šćitaroci, 2000.-2002. 4. GRADSKI PERIVOJI HRVATSKE, studenstski informatički projekt, voditelj projekta: M. Obad Šćitaroci, koordinator projekta: N. Božić, suradnik: D. Krajnik, 2000.-2002., web adrese: http://www.hr/wwwhr/ PERIVOJI (URBAN PARKS OF CROATIA) ili http://www.arhitekt.hr/ PROJEKTI/PARKOVI/. 5. URBANISTIČKO I PERIVOJNO NASLIJEĐE HRVATSKE KAO DIO EUROPSKE KULTURE, glavni istraživač: M. Obad Šćitaroci, 2002.-2005. ZNANSTVENE STUDIJE: 1. STUDIJA OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC U VALPOVU, suautori: T. Jukić i A. Denich, 1989. 2. STUDIJA OBNOVE PERIVOJA STUBIČKI GOLUBOVEC, suautorica: A. Denich, 1989. 3. STUDIJA PERIVOJA U NOVOM MAROFU, suautorica: A. Denich, 1989. 4. STUDIJA OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC TRAKOŠĆAN, suautorice: A. Denich i B. Bojanić Obad Šćitaroci, 1990. 5. STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC NOVI DVORI ZAPREŠIĆKI, suautorice: B. Bojanić Obad Šćitaroci i A. Denich, 1991. 6. STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC BELEC U SELNICI, suautorice: B. Bojanić Obad Šćitaroci i A. Denich, 1991 7. STUDIJA PARKOVNE I VRTNE ARHITEKTURE I PROSTORNO-PEJZAŽNOG OBLIKOVANJA POVIJESNE JEZGRE ČAKOVCA, suautorica: B. Bojanić Obad Šćitaroci, 1994. 8. GRADSKI PARK U VIROVITICI - STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PARKA, suautorica: B. Bojanić Obad Šćitaroci, 1996. 9. STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE LJEČILIŠNOGA PERIVOJA U LIPIKU, suautorica: B. Bojanić Obad Šćitaroci, suradnici: N. Božić i D. Krajnik, 2001., njemački prijevod studije: Studie für Schutz und Wiederaufbau der Kurparkanlage. 10. STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA DVORCA U LUŽNICI POKRAJ ZAPREŠIĆA, suautorica: B. Bojanić Obad Šćitaroci, suradnici: D. Krajnik i V. Ivanković, 2003. 11. STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE VRBANIĆEVA PERIVOJA U KARLOVCU, suautorica: B. Bojanić Obad Šćitaroci, suradnici: D. Krajnik i V. Ivanković, 2003. ČLANCI U ENCIKLOPEDIJAMA I LEKSIKONIMA: 1. ENCIKLOPEDIJA HRVATSKE UMJETNOSTI, sv. 2, Zagreb, 1996., članak: Vrtna umjetnost (Vrtna arhitektura), str. 452-458, suautorica: B. Bojanić-Obad Šćitaroci. 2. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, sv. 13, Zagreb, 1997., članak: Vrtovi, perivoji i parkovi, str. 566-577, suautorica: B. Bojanić Obad Šćitaroci. 3. ENCYCLOPEDIA OF GARDENS - HISTORY AND DESIGN, Chicago/London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001., članci: Croatia (vol. 1, str. 331-332), Dubrovnik Renaissance Gardens - Dubrovnik area, Croatia (vol. 1, str. 390-392), Makismir - Zagreb, Croatia (vol. 2, str. 843-844), suautorica: B. Bojanić Obad Šćitaroci.

Linkovi:
www.scitaroci.hr, www.arhitekt.hr