Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Damir Miholić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Edukacijsko-rehabilitacijskifakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2001
Profesor defektolog - rehabilitator