Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mladen Andreis - Projekti

Natrag na pregled projekata

Elektronska spinska rezonancija u sustavima s paramagnetskim česticama
Šifra projekta: 0098038
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Elektronska spinska rezonancija, paramagnetske čestice, spinske probe, feroelektrici, polimeri, molekulski magneti, alanin/ESR dozimetrija, fazni prijelazi, fazno razdvajanje, molekulska dinamika

Ustanova: Institut "Ruđer Bošković"
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera