Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Slobodan Uzelac - Biografija

Rođen je 1947. u Kakmi, u Zadarskoj županiji. Osnovno je školovanje pohađao u Kakmi i Biogradu na moru, a gimnaziju u Zadru. Diplomirao je na Visokoj defektološkoj školi Sveucilišta u Zagrebu 1973 godine, na trovalentnom studiju: socijalna patologija - mentalna retardacija - tjelesna invalidnost.

Nakon diplomiranja kratko je vrijeme radio kao odgajatelj u Omladinskom muškom prihvatilištu u Zagrebu. Od 1973. godine radi na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Odsjeku za socijalnu pedagogiju) Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (Fakulteta za defektologiju).
Magistrirao je 1976. godine na Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 1981. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu.
U dva je mandata bio pročelnik Odsjeka.
Znanstveni je savjetnik, odnosno redoviti profesor.

Linkovi:
http://www.erf.hr/odsjeci/pup/uzelac.htm
http://www.mzos.hr/default.asp?gl=200404200000005