Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirko Valentić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Opis zemalja Kraljevine Hrvatske na vojnim kartama 18. i 19. stoljeća
Šifra projekta: 0019021
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Okosnicu istraživanja na projektu “Opis zemalja Kraljevine Hrvatske na vojnim kartama” čini obrada i objavljivanje kartografske i tekstovne građe koja je tijekom 18. i 19. stoljeća nastala djelatnošću habsburške vojne kartografije. Predmet su istraživanja vojne karte Jozefinske topografske izmjere (1764.-1785.), koje obuhvaćaju područje hrvatskih zemalja tada pod upravom Habsburške Monarhije, i Franciscejske topografske izmjere (1808.-1869.) za područje Istre i Dalmacije. Izvorna je građa pohranjena u Zbirci karata u Ratnom arhivu u Beču, a proteklih je godina evidentirana i snimljena. Osnovni je cilj projekta objaviti svu tu građu. Građa koja obuhvaća hrvatske zemlje, obuhvaća nešto više od 6000 stranica rukopisa te 484 sekcije karata u mjerilu 1:28.800. Topografske vojne karte i njima pripadajući opisi objavljuju se u seriji knjiga Hrvatska na tajnim zemljovidima XVIII. i XIX. stoljeća, koju će činiti ukupno 25 svezaka. Svaki svezak obuhvaća jedno upravno područje tog razdoblja: županiju u civilnom dijelu Hrvatske ili pukovniju u području Vojne krajine. Osim reprodukcija karata i pratećih opisa na njemačkom izvorniku i u hrvatskom prijevodu, pojedini svezak sadrži uvodne studije i iscrpna toponomastička kazala. Kao prva organizirana izmjera hrvatskih zemalja ta povijesna građa daje najstariji detaljni topografski prikaz Hrvatske, njezinih granica i teritorijalno-upravnog ustroja te je jedan od temeljnih izvora za hrvatsku povijest 18. i 19. stoljeća.

Voditelj projekta: Mirko Valentić
Ustanova: Hrvatski institut za povijest
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove