Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marijeta Rajković Iveta - Projekti

Natrag na pregled projekata

Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca
Šifra projekta: 130-0000000-3479
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Rad na projektu polazit će od dosadašnjih spoznaja o kulturnoj baštini etničke grupe Bunjevci, temeljenih na rezultatima višegodišnjih istraživanja voditeljice projekta te na istraživanjima u okviru tekućeg projekta Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca. Polazeći od paradigme hrvatskog višegraničja te primjenjujući koncepte interkulturalnih, transkulturalnih i multikulturalnih studija, istraživat će se bunjevačka kulturno-antropološka problematika u njenim suvremenim i povijesnim kontekstima. S obzirom na migracijsku mobilnost Bunjevaca, kako u ranijim epohama tako i danas, prostornu disperziju, različite povijesne kontekste i ekosisteme u kojima su se nalazili, projekt će iziskivati složeno utemeljena istraživanja različitih oblika identiteta kod pojedinih bunjevačkih ogranaka: primorsko-lički, dalmatinski, zapadnobosanski i podunavski. Pritom će se primjenjivati komparativni pristup, i to na dvjema razinama: usporedba bunjevačkih skupina međusobno te usporedba s drugim zajednicama u istim sredinama. Pokušat će se ustanoviti do kojeg se stupnja može govoriti o Bunjevcima kao o homogenoj etnokulturnoj pojavi (zajedničko ime, jezik, pojedini elementi tradicijske kulture), a u kojoj mjeri kao o distinktivnim i regionalno specifično oblikovanim zajednicama. U središtu istraživačkog interesa bit će propitivanje akulturacijskih i asimilacijskih procesa koji su kod ove etničke skupine oblikovali prepoznatljive kulturološke obrasce, mentalitete i identitete. Historijska kontekstualizacija podrazumijevat će istraživanje sociokulturnih (dinarsko-vlaških) i etnokonfesionalnih problema u razdoblju ranog novog vijeka, kao i istraživanje uloge bunjevačke komponente u modernizacijskim i nacionalno integracijskim procesima. Prikupljene činjenice bit će korištene i za proširivanje spoznaja o etnokulturnom oblikovanju Bunjevaca kao etničke grupe, na osnovi kompariranja utvrđenih kulturnih elemenata u svih bunjevačkih grana i u pojedinim područjima jugoistočne Europe. Građa prikupljena terenskim istraživanjem arhivirat će se čime će se omogućiti uvid u primarne izvore te provjeravanje vjerodostojnosti dobivenih rezultata. Rezultate istraživanja bit će moguće aplicirati i kroz praktične oblike revitalizacije pojedinih segmenata tradicijske kulture Bunjevaca u različitim ekosistemima (kroz oblike agroturizma).

E-mail adresa:

Ustanova: Filozofski fakultet u Zagrebu
Trajanje: 2008. - 2014.
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove