Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mario Bara - Projekti

Natrag na pregled projekata

Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske
Šifra projekta: 076-0762385-2375
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Republika Hrvatska sastoji se od tri glavna područja: kontinentalno – panonskog, primorskog – mediteranskog i kontinentalno – gorskog. Nazivi velikih područja govore da se ovdje radi o prirodno heterogenim prostorima, međutim, osim ove raznolikosti područja su bitno različita i po društveno-gospodarskim razvojnim pretpostavkama. Sve te značajke determinirale su gospodarske, naseljske, prometne, socijalno-psihološke, kulturološke, i druge strukture i procese, među kojima će ovaj projekt primarno istražiti demografske različitosti, a naročito sve oblike migracija. Migracije (unutarnje i vanjske) su glavne sastavnice koje su definirale suvremeni demografski razvoj hrvatskih regija. One su determinirale formiranje dva osnovna demografska pola Hrvatske: depopulacijski i pol rasta broja stanovnika. Ciljevi ovog istraživanja su: - istražiti utjecaje svih oblika migracija na negativne demografske tendencije i iskoristiti stečena znanja za pretpostavke modela optimalnog općeg kretanja stanovništva, - definirati unutardržavne migracijske tokove i njihov utjecaj na neravnomjerni razmještaj stanovništva na prostoru Hrvatske, - definirati migracijske modele u svrhu revitalizacije demografski najugroženijih i strateški značajnih područja Hrvatske, - istražiti utjecaj prisilnih migracija na razvoj Hrvatske i njenih regija, te doprinijeti razvoju učinkovitog povratničkog modela, - definirati utjecaj migracija na proces urbanizacije i deruralizacije u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem će se demografski, sociološki i prostorno vrednovati velike prostorne cjeline i njihove podcjeline, što znači da će se objektivnim mjerilima i pokazateljima numerički iskazati relevantne pojave koje su uzrokovane migracijama. Rezultat vrednovanja mora biti egzaktni pokazatelj koji se može uspoređivati s nekim zadanim mjerilima: kvalitativno, teritorijalno i kronološki. Analize, mjerila i demografski pokazatelji oformljeni u svrhu vrednovanja prostornih jedinica moraju imati svoju teritorijalnu vertikalnu povezanost. To znači da će se podaci i raščlambe početi sabirati na razini najmanje teritorijalne jedinice, ali u svrhu stvaranja demostatističkih baza i sustava pokazatelja viših teritorijalnih jedinica. Tako će se konstruirati migracijski obujam Republike između 1991. i 2001. godine, međuregionalne migracije, selidbena salda unutar regija. U konačnici, konstruirat će se složeni demografski indikatori regija i njihovih gradova i općina, te intenzitet urbanizacije i deruralizacije.

Voditelj projekta: Ivan Lajić
E-mail adresa:

Ustanova: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
Opis projekta na stranicama financijera