Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Boško Knežić - Biografija

Boško Knežić rođen je 25. prosinca 1986. u Šibeniku, državljanin je Republike Hrvatske. Preddiplomski sveučilišni studij Talijanskog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti završio je 2008. godine na Sveučilištu u Zadru, a diplomski studij Suvremene talijanske filologije (nastavnički smjer) i Ruskog jezika i književnosti (nastavnički smjer) 2010. godine na istom sveučilištu. Iste je godine upisao Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije stekao je 17. srpnja 2015. godine obranivši doktorski rad naslovljen Nikola Tommaseo u dalmatinskoj periodici na talijanskom jeziku u razdoblju od 1900. do 1915. pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nedjeljke Balić-Nižić.
U listopadu 2010. izabran je u zvanje asistenta, a u srpnju 2015. godine u suradničko zvanje poslijedoktoranda na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. Surađuje u izvođenju sljedećih kolegija iz književnosti na preddiplomskoj i diplomskoj razini: Talijanska kultura i civilizacija, Talijanska stilistika i metrika, Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza, Postmodernizam u talijanskoj književnosti.