Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bojan Babin - Biografija

Dr. sc. Bojan Babin rođen je 6. siječnja 1989. godine u Splitu. Drugu jezičnu gimnaziju završio je u Splitu, a na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu magistrirao u redovitom roku 18. srpnja 2012., a 29. ožujka 2019. godine doktorirao obranivši temu pod naslovom: „Spolno specifične morfološko motoričke razlike u motoričkim znanjima jedanaestogodišnjih učenika“ stekavši time akademski naziv doktor društvenih znanosti iz znanstvenog polja kineziologije. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti - polje kineziologija izabran je 10. studenoga 2019. godine na sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znansoti i kineziologije. Kao učitelj pripravnik stažirao je u razdoblju od 14. siječnja 2013. do 13. siječnja 2014. godine u OŠ „Skalice“ u Splitu, a stručni ispit položio 13. svibnja 2014. godine. U suradničko zvanje asistenta (naslovno) za znanstveno područje društvene znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmete kineziološke metodike izabran je 5. prosinca 2012. godine na Kineziološkom fakultetu u Splitu te je kao vanjski suradnik od 2013. godine do danas na istom održao 750 norma sati iz nastavnog predmeta „Kineziološka metodika 2“. U ak.god. 2016./2017. održavao je kao vanjski suradnik seminare iz nastavnog predmeta „Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju“ na studiju Predškolskog odgoja (razlikovni program). Također, u navedenoj akademskoj godini kao vanjski suradnik sudjelovao je u realizaciji nastavnog predmeta „Kineziološka metodika 3“ na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskog fakulteta u Splitu. Od 1. prosinca 2017. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Splitu, na Odsjeku za učiteljski studij, u zvanju asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, grana kineziološka edukacija za predmete Kineziološke metodike. Od 2010. do 2014. godine bio je suradnik na projektu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Kineziološka edukacija u predškolskom i primarnom obrazovanju“ glavnog istraživača prof. dr. sc. Ivana Prskala (MZOŠ RH pod brojem 227-2271694-1696). Iz navedenog projekta objavio je kao autor ili u suautorstvu 15 radova, a od toga 9 znanstvenih i 6 stručnih u časopisima, odnosno zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova na kojima je iste izlagao. Dobitnik je nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao najuspješniji student u svim oblicima stručno-pedagoške prakse za akademsku godinu 2011./2012., a sve predmete kineziološke edukacije u tijeku studija položio je s ocjenom izvrstan. Uz navedeno, dodijeljena mu je nagrada Hrvatskog kineziološkog saveza za najbolji znanstveni rad u području edukacije na 24. (2015.) i 26. (2017.) Ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske u Poreču te pohvalnica Kineziološkog fakulteta u Splitu za izvanredan uspjeh na sveučilišnom diplomskom studiju kineziologije te za primjereno izvršenje svih ostalih obveza tijekom studija.