Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Winton Afrić - Biografija


Winton Afrić rođen je 15. studenog 1956. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1975. upisao je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, smjer elektrotehnika-elektronika. Tijekom studija za odličan uspjeh u studiranju dobio je dvije nagrade Sveučilišta u Splitu. Diplomirao je 1979. godine na temi: Kompatibilnost javnih i funkcionalnih telekomunikacijskih mreža. Godine 1980. upisao je postdiplomski magistarski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 27. siječnja 1982. godine na temi: Problemi pouzdanosti u projektiranju i planiranju radio relejnih sistema, (mentor prof. dr. sc. Zvonimir Vuković). Godine 2001. upisao je postdiplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Zavodu za radiokomunikacije. Doktorirao je 27. 10. 2003. godine na temi: Utjecaj šuma interferencije na izbor kodova za prijenos u mobilnim sustavima s proširenim spektrom(mentor prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar).
U lipnju 1980. godine zaposlio se u RO PTT prometa Split, OOUR Konzalting projektantski inženjering, kao projektant za radio relejne i multipleksne sustave. Do dana današnjega radi u tom poduzeću odnosno njegovim pravnim slijednicima HPT i T-HT. U vremenskom periodu od 1980. do 1990. godine, izradio je veći broj projekata linijskih (radio relejnih, kabelskih) i multipleksnih sustava, sudjelovao u izradi projekcija razvoja HPT-a Split i T-HT-a, te vodio nadzor izgradnje većeg broja značajnih telekomunikacijskih objekata mrežne grupe Split, tranzitnog područja Split , te na ukupnoj razini T-HT-a. Od 1996. godine do 2002. godine voditelj je grupe za razvoj u odjelu za Razvoj i realizaciju razvoja HT-Telekomunikacijski centar Split, te koordinator u stručnoj suradnji između HT-TKC Split i FESB Split od strane HT-TKC Split. Od srpnja 2002. godine voditelj je Grupe za tehničko planiranje transmisijskih sustava pri regionalnom odjelu Split, Sektora za strategiju i planiranje mreže. Od 2005. godine voditelj je projekta za uvođenje tehnologije fiksnog bežičnog pristupa u T-HT mrežu.
U prosincu 1984. godine položio je državni stručni ispit te stekao status odgovornog projektanta, nadzornog organa i voditelja radova pri izgradnji telekomunikacijskih objekata. Danas je član Hrvatske Komore Arhitekata i inženjera u Građevinarstvu i ovlašteni inženjer elektrotehnike za izradu projektne dokumentacije koja prema Zakonu o Gradnji zahtijeva građevnu dozvolu.
Krajem 1985. godine završio je stručnu specijalizaciju za PCM digitalne multipleksne i linijske, radio relejne, galvansko - kablovske i optokabelske sustave u talijanskoj kompaniji Telettra iz Milana.
2005. godine u Alcatel Italija završava stručnu specijalizaciju za planiranje SDH transmisijskih mreža.
Temeljem članka 47. statuta Fakulteta elektrotehnuike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, izvješća stručnog povjerenstva, te odluke Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike i računarstva Broj: 640-03/06-05/42 od 5. rujna 2006. godine. Fakultetsko viječe na I sjednici održanoj dana 12. listopada 2006. godine donijelo je odluku o izboru dr. sc. Winton Afrić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika.
U zimskom semestru 1985. godine na Mornaričko tehničkoj vojnoj akademiji u Splitu predavao je predmet Teorija prijenosnih sistema. U ljetnom semestru 1996. godine na Pomorskom fakultetu Dubrovnik - studij u Splitu , za studente vojno-modularnog stručnog studija, predavao je predmet Optoelektronički sustavi . Od jeseni 1999. godine do danas drži predavanja i vježbe iz predmeta Telekomunikacije (zimski semestar) i Mobilne komunikacije (ljetni semestar) na prvo na Veleučilištu u Splitu a potom na Sveučilište u Splitu, Sveučilišnom studijskom centru za stručne studije odsjek za Elektrotehniku smjera Elektronika, usmjerenja Telekomunikacije. Od proljeća 2004. godine drži vježbe iz predmeta Transmisijski sustavi na FESB-Split studij Elektrotehnike smjer Telekomunikacije.
Tijekom Domovinskog rata u periodu 1991-1995., u borbenom sastavu HV obnašao je više različitih dužnosti te je dobio niz priznanja i pohvala za svoj rad od Glavnog stožera Hrvatske vojske. Razvojačen je krajem rujna 1995. godine u činu pričuvnog satnika pješadije Hrvatske vojske.
Kao autor ili koautor aktivno je sudjelovao na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Objavio je 23 znanstvenih radova u zbornicima s domaćih i međunarodnih skupova.
Objavio je 26 stručnih radova te je kao editor, autor i koautor sudjelovao u izradi tri knjige iz područja mobilnih komunikacija i novih komunikacijskih tehnologija.
Radeći u T-HT Split izradio je kao ovlašteni projektant veći broj projekata prijenosnih sustava i mjesnih tt mreža te je vršio stručni nadzor nad izgradnjom značajnih telekomunikacijskih objekata. Sudjelovao je u izradi projekcija razvoja poduzeća HPT Split.
Od sredine 2008. godine stalno je zaposlen na Sveučilištu u Splitu , Sveučilišnom studijskom centru za stručne studijeLinkovi:
http://bib.irb.hr/bib_baze