Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Franjo Cajner - Biografija

Franjo Cajner rođen 28. studenog 1950., u Đurdenovcu.
Završio je gimnaziju 1969. godine u Našicama. Diplomirao je 1974. na FSB-u u Zagrebu. Magistrirao je 1982. na FSB-u. Godine 1988. obranio je doktorsku disertaciju
na FSB-u Sveucilišta u Zagrebu.
Izabran je za asistenta 1975., za docenta 1989., a za izvanrednog profesora 1997.
Drži nastavu iz predmeta: Metali I i II, Osnovi toplinske obrade, Materijali I., II. i III., Toplinska obrada, Toplinska obrada II., Mehanicka svojstva materijala, Metode istraži -
vanja, Oprema za toplinsku obradu, Postupci modificiranja površina, Alatni materijali na sveucilišnom dodiplomskom studiju i Mehanizmi prijenosa topline u toplinskoj
obradbi na poslijediplomskom studiju.
Znanstveni rad obuhvaca istraživanja s podrucja materijala, toplinske obradbe i modificiranja površina metala. Autor je oko cetrdeset znanstvenih radova. Koautor je
tri sveucilišna udžbenika.
Bio je voditelj Laboratorija za toplinsku obradbu metala FSB-a (1981.-1997.), zamjenik predstojnika Zavoda za materijale (1992.-1996.), clan Savjeta FSB-a i zamjenik
predsjednika Savjeta (1989.-1992.).
Bio je predsjednik Hrvatskog društva za toplinsku obradbu metala (1983.-1985.), clan Izvršnog odbora Hrvatskog društva za toplinsku obradbu metala (1983.-1985.,
1987.-1991., 1992.-1998.), clan Izdavackog savjeta Metalbiro-Zagreb (1988.-1989.), predsjednik Izdavackog savjeta Metalbiro-Zagreb (1989.-1991.).
Clan je Hrvatskog društva za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina te Urednickog odbora casopisa "Ljevarstvo".