Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Mirko Jakić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Logika 3
Logika predikata i prirodni jezici. Definiranje temeljnih pojmova. Pojedinačni termini. Referencija i denotacija. Predikati. Varijable. Konstante. Domena. Kvantifikatori. Instancijacija. Prevođenje rečenica prirodnih jezika u simbolički jezik modela logike predikata. Formule modela logike predikata. Kontekst i dohvat rasprave. Složenija sintaktička obilježja podrečeničnih odnosa. Identitet. Simbolička semantika modela logike predikata. Ekstenzija. Interpretacija kvantificiranih formula. Istinosno-funkcionalni uvjeti kvantificiranih formula. Istinosno-funkcionalne relacije rečenica simboliziranih sredstvima modela logike predikata u odnosu na interpretacijski obrazac. Kvantifikacijska istinitost logičkih oblika. Kvantifikacijska ekvivalentnost. Kvantifikacijska konzistentnost. Kvantifikacijska izvodljivost. Kvantifikacijska valjanost zaključka. Valjanost logičkoga oblika kao nužan uvjet istinitosti. Model logike predikata s identitetom. Stablo istinitosti modela logike predikata. Konstrukcija dokaza za formule modela logike predikata. Aksiomatizacija modela logike predikata. Petnaest teorema modela logike predikata s pripadajućim konstrukcijama dokaza. Filozofija logike i neke primjene modela deduktivne logike u području metamatematike. Vježbe i zadaci.

Filozofija znanosti
Pregled temeljnih problema filozofije znanosti. Narav znanstvenog objašnjenja. Struktura znanstvenih teorija. Redukcija, emergencija i objašnjenje. Modeli, metafore i analogije. Pokus i opažanje. Indukcija i vjerojatnost. Filozofija fizike prostor-vremena. Tumačenje kvantne teorije. Filozofija matematike. Evolucija. Kognitivna znanost. Filozofija uma, filozofija psihologije. Društvene znanosti.