Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Milan Mihaljević - Biografija

Rođen sam 2. prosinca 1955. u Zagoričanima pokraj Livna (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Vinkovcima. Diplomirao sam 1978. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij opće lingvistike i filozofije (oboje kao A predmet). Magistrirao sam lingvistiku 1981. radnjom "Odnos sintakse i semantike u lingvističkoj teoriji Noama Chomskoga". Doktorirao sam 1985. obranivši pred povjerenstvom u sastavu dr. Radoslav Katičić, dr. Eduard Hercigonja i dr. Dubravko Škiljan radnju "Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika". Iste godine dobio sam međunarodnu Herderovu stipendiju i kao stipendist zaklade F. V. S. iz Hamburga specijalizirao sam godinu dana slavistiku na Institutu za slavistiku Bečkog sveučilišta kod profesora Františeka Václava Mareša i Radoslava Katičića. Od 1979. stalno sam zaposlen u Staroslavenskom institutu. U zvanje znanstvenog asistenta promaknut sam 1981. godine, u zvanje znanstvenog suradnika 1985., u zvanje višega znanstvenog suradnika 1991. godine, u zvanje znanstvenog savjetnika 1999., a u trajno zvanje znanstvenog savjetnika 3. veljače 2006. godine. Od 1988. godine predajem na poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od utemeljenja poslijediplomskog studija kroatistike na istom fakultetu predajem i na tom studiju. Od 1991. do 2002. bio sam voditelj projekta "Istraživanje hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika", a od 2002. vodim projekt "Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika". Od 1992. član sam uredništva časopisa "Suvremena lingvistika". Od 1995. do 2001. godine predavao sam starocrkvenoslavenski jezik na Filozofskom fakultetu u Puli, od 1997. do danas predajem slavensku poredbenu gramatiku na Odsjeku za kroatistiku, a od 1998. i algebarsku lingvistiku (generativnu gramatiku) na Odsjeku za opću lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. predajem i starocrkvenoslavenski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Godine 2007. izabran sam u naslovno zvanje redovitoga profesora. Sudjelovao sam na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, među kojima i na: "International Congress held on the Eleventh Centenary of the Death of St. Methodius" u Rimu od 8.-11. listopada 1985.; "Summer School in Generative Grammar" u Dubrovniku 1989.; "Prvi hrvatski slavistički kongres" u Puli od 19.-23. rujna 1995. "First European Conference on Formal Description of Slavic Languages" u Leipzigu od 30. studenoga do 2. prosinca 1995.; "Internacionales Symposium Glagolitica - Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur" u Beču od 28.-30. rujna 1996.; "Second European Conference on Formal Description of Slavic Languages" u Potsdamu od 20.-22. studenoga 1997.; "Drugi hrvatski slavistički kongres" u Osijeku od 14.-18. rujna 1999.; "Bъlgari i hъrvati prez vekovete" u Sofiji od 20. - 22. svibnja 2001.; "Glagoljica i hrvatski glagolizam: Povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta" u Zagrebu i Krku od 2.-6. listopada 2002.; "Symposium anlässlich des zehnten Todestages von Herrn Univ.-Prof. Dr. František Václav Mareš" u Beču od 3.-4. prosinca 2004; "Mnogokratnite prevodi v južnoslavjanskoto Srednovekovie" u Sofiji od 7. -9. srpnja 2005. Bio sam član organizacijskoga odbora znanstvenog skupa "Staroslavenska akademija i njezino značenje" u Zagrebu i Krku od 18.-21. rujna 1992. i međunarodnoga znanstvenog skupa"Glagoljica i hrvatski glagolizam: Povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta" u Zagrebu i Krku 2.-6. listopada 2002. Više sam puta bio mentor, član ili predsjednik povjerenstava za obranu doktorske ili magistarske radnje . Kao gostujući profesor predavao sam u "Wiener Sprachgesellschaft" od 14.-16. svibnja 1996. te više puta u "Institut für Slawistik der Universität Wien" u Beču (posljednji put 2003. godine). Pisao sam recenzije znanstvenih radova za različite časopise. Između ostalih za: Suvremenu lingvistiku, Filologiju, Slovo, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Čakavsku rič, Fluminensiu, Jezikoslovlje, Slavic and East European Journal. Član sam Matice hrvatske. Za knjigu "Slavenska poredbena gramatika" nagrađen sam nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2003. godinu.