Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Miljenko Lapaine - Biografija

Miljenko Lapaine rođen je u Zagrebu 4. IV. 1952. Nakon osnovne škole pohađa matematičku gimnaziju i srednju muzičku školu. Zatim studira matematiku i diplomira 1976. god. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer teorijska matematika, tema Uvod u PL topologiju, mentor prof. dr. sc. S. Mardešić.

Poslijediplomski studij iz geodezije, smjer kartografija, upisuje na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i završava 1991. obranom magistarskog rada pod naslovom Suvremeni pristup kartografskim projekcijama, mentor prof. dr. sc. N. Frančula. Doktorirao je na istom fakultetu 1996. s disertacijom Preslikavanja u teoriji kartografskih projekcija, mentor prof. dr. sc. N. Frančula.

Još za vrijeme studija matematike počinje raditi, najprije kao nastavnik na osnovnoj školi u Donjoj Zelini, a zatim na III. gimnaziji u Zagrebu. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1978. za asistenta, 1997. za docenta, 2000. za izvanrednog, a 2003. za redovitoga profesora. Predaje kolegije Kartografija i GIS, Multimedijska kartografija, Transformacije u kartografiji i Povijest geodezije. Predmet Geodezija predaje studentima Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1999., a od 2001-03. predmet GIS studentima Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. God. 2002. izabran je za izvanrednog, a 2005. za redovitog profesora na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na poslijediplomskom studiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje Teoriju aproksimacija, Računalnu grafiku u geodeziji, Geodetsku kartografiju i Kartografsko nasljeđe, na poslijediplomskom studiju Geografskog odjela Sveučilištu u Zadru predaje Primjenu digitalne kartografije u geografiji litorala, a na poslijediplomskom studiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Geodetsku kartografiju.

U znanstvenom radu bavi se pretežno primjenom matematike i računalnih znanosti u geodeziji i kartografiji. U suradnji s geodetima radio je na rješavanju raznovrsnih zadataka iz praktične i inženjerske geodezije, računa izjednačenja, mehanike, hidrografije, fotogrametrije i kartografije. Posebno se može istaknuti njegov računalni sustav Kartomatika za uklanjanje deformacija sa crteža, planova ili karata.

Objavio je više od 500 članaka u zbornicima radova znanstveno-stručnih skupova i časopisima: Acta Geographica Croatica, Annual of the Croatian Academy of Engineering, Automatika, Bilten Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju HAZU, Čovjek i prostor, Engineering Power, Etnološka tribina, Gazophylacium, Geoadria (Zadar), Geodetski list, Geodetska služba (Beograd), Geodetski glasnik (Sarajevo), Geodetski vestnik (Ljubljana), Geografski horizont, Godišnjak Geodetskog društva Herceg-Bosne (Mostar), Graditelj, Hrvatska revija, Hrvatske vode, Hrvatski meteorološki časopis, Hrvatski planinar, IMCoS Journal (London), Jezik, Kartografija i geoinformacije, KoG, Lička revija, Matematičko-fizički list, Matematika, Matka, Mehanizacija šumarstva, Meridijani, Poučak, Survey Review (Bristol), Školske novine, Tehničke znanosti (Glasnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske), The International Hydrographic Review (Lemmer, The Netherlands) Vijesti Hrvatskoga geološkog društva, Vjesnik Hrvatskog matematičkog društva, Život umjetnosti.

Autor je internih skripata Geodetskog fakulteta: Vektorska analiza, zbirka riješenih zadataka, Teorija aproksimacija i Geodezija. Zajedno s N. Vučetić i D. Tutićem sastavio je 1999. priručnik Kartografija i AutoCAD Map, i 2002. god. priručnik Uvod u GIS. Zajedno s D. Jovičićem objavio je 1991. god. Zbirku testova iz matematike s klasifikacijskih ispita (izdanje Geodetskog fakulteta), i 1995. novu zbirku Testovi iz matematike (izdavač Element, Zagreb). Autor je zbirke Riješeni testovi iz matematike s razredbenih ispita (izdavač Geodetski fakultet, Zagreb, 2000). Zajedno s I. Čavlovićem napisao je udžbenik Matematika 3 sa zbirkom zadataka i priručnikom za nastavnike za 3. razred strukovnih škola (izdavač Školska knjiga, Zagreb, 2005).

Urednik je monografija Crtež u znanosti (izdavač Geodetski fakultet, Zagreb, 1998), Elementi kvalitete prostornih podataka (izdavač Državna geodetska uprava, 2001) i Exercitationes Gaeodeticae - Geodetske vježbe (izdavač Hrvatsko geodetsko društvo, Zagreb, 2002). Urednik je hrvatskog izdanja Atlasa za 21. stoljeće (Naklada Fran, Zagreb, 2003). Zajedno s D. Novakom i D. Mlinarić urednik je monografije Five Centuries of Maps and Charts of Croatia - Pet stoljeća geografskih i pomorskih karata Hrvatske (izdavač Školska knjiga, Zagreb, 2005).

Sudjelovao je na stotinjak znanstveno-stručnih skupova (Udine 1985, Graz 1985, Beč 1988, Budimpešta 1989, Milano 1990, Zürich 1990, Seggauberg 1991, Beč 1991, Bournemouth 1991, Teheran 1992, Pariz 1992, Köln 1993, Stuttgart 1993, Tokio 1994, Barcelona 1995, Beč 1995, Berlin 1995, Ljubljana 1997, Stockholm 1997, Berlin 1997, Austin 1998, Atena 1999, Ottawa 1999, Peking 2001, Madrid 2001, Varšava 2001, Sofija 2002, 2003, 2004, Boston, MA, Protland, ME 2003, Durban, 2003, A Coruńa 2005, Budimpešta 2005. i dr.).

U radu sa studentima posebno se zalaže za njihovo uvođenje u znanstvenoistraživački rad, pa je osim pomaganja i vođenja seminarskih i diplomskih radova uspješno vodio dvadesetak studenata koji su dobili Rektorovu nagradu. Bio je voditelj pet magistarskih radova.

Surađivao je u radu znanstvenih tema Suvremeni pristup matematici i geodetska literatura, Matematički modeli i strukture u geodeziji te na znanstvenom projektu Kartografija i geoinformacijski sustavi što su se izvodili na Geodetskom fakultetu. Radio je kao suradnik na znanstvenom projektu Hrvatska kartografija - znanstvene osnove te znanstveno-stručnim projektima Hrvatski geodetski rječnik i Hrvatski kartografi. Voditelj je projekata Državna granica Republike Hrvatske na moru, Crtež u znanosti, Prijedlog službenih kartografskih projekcija Republike Hrvatske, Kartografija i nove tehnologije i dr.

Pročelnik je Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta 1999/2000. Prodekan za nastavu Geodetskog fakulteta 2003/05. Desetak godina bio je voditelj biblioteke Geodetskog fakulteta. U razdoblju 1991-2002 uređuje Bilten prinova časopisa i knjiga Geodetskog fakulteta. Suradnik je Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" od 1999. Redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, a njezin glavni tajnik 2003/05. Član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu od 2002. Član je Tehničkog odbora 211 Geoinformacije/Geomatika Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i voditelj Radne skupine za terminologiju. Osnivač i prvi predsjednik Hrvatskoga kartografskog društva (glavni urednik časopisa Kartografija i geoinformacije), član Međunarodnog društva skupljača karata (International Map Collectors' Society), Međunarodnog društva za geometriju i grafiku (International Society for Geometry and Graphics), Međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti (International Society for Education through Art - InSEA), Hrvatskog matematičkog društva (od 1999. voditelj Inženjerske sekcije i član uredništva časopisa Poučak), Hrvatskog društva za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku, Izvršnog odbora GIS Foruma (2001-03), Hrvatskog društva za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku grafiku (član Izdavačkog savjeta i uredništva časopisa KoG), Hrvatskoga geodetskog društva (tajnik Sekcije za kartografiju 1994-98 i zatim zamjenik pročelnika), Hrvatskoga geografskog društva te izvanredni član Međunarodnog geodetskog društva (International Association of Geodesy Associate). Od 1995. dopisni je član Povjerenstva za normizaciju prostornih podataka Međunarodnog kartografskog društva (ICA Spatial Data Standards Commission). Jedan je od osnivača (2004) i član Upravnog odbora Društva za geoprostorne informacije jugoistočne Europe (The Association for Geospatial Information in South-East Europe - AGISEE).

God. 1992. dobio je The Certificate of Appreciation for active participation in the First International Conference on Surveying and Mapping in Teheran. God. 1998. dobiva medalju za sudjelovanje i doprinos na 8th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry, Austin, Texas. Za knjigu Crtež u znanosti što ju je uredio M. Lapaine, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio je nagradu J. J. Strossmayer za najuspješniji izdavački pothvat u 1998. godini.Linkovi:
http://www.geof.hr/~mlapaine/