Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Viktor Šunde - Biografija

Rođen je 4. travnja 1959. godine u Orahu, općina Vrgorac.

1984. god. je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Industrijska elektronika. Magistrirao je 1992. god. na istom fakultetu, a doktorski rad pod nazivom "Izračunavanje gubitaka učinskih tranzistora s efektom polja za odredivanje njihove strujne opteretiviosti" obranio je 1999. god. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

1985.-90. god. radio je u Elektrotehničkom institutu "Rade Končar", u Odjelu za projektiranje integriranih sklopova.

1996. god. uposlio se na FER-u, Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

Trenutno se nalazi na poslijedoktorskom studiju na FER-u. Radi na projektu MZT-a "Štednja energije primjenom elektroničkih pretvarača".

Uključen je u izvodenje nastave na grupi predmeta Energetska elektronika kao i na predmetu Energetska elektrotehnika, na kojima drži laboratorijske vježbe.