Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Damir Barbarić - Biografija

Rođen 1952. u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. God. 1975. diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te politologiju teoretskog smjera na Fakultetu političkih znanosti istog sveučilišta. Studirao i jednopredmetnu klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao 1982. na Fakultetu političkih znanosti kod prof. Vanje Sutlića s tezom Platonovi Zakoni kao filozofijsko utemeljenje politike. Od 1979. zaposlen u Institutu za filozofiju u Zagrebu od 1992. u zvanju znanstvenog savjetnika, a od 2000. u zvanju znanstvenog savjetnika u drugom, trajnom izboru u području humanističkih znanosti za znanstveno polje filozofija. Od 1. siječnja 2019. u mirovini. God. 1989.-1991. predstojnik Instituta god. 2000.-2004. predsjednik Upravnog vijeća Instituta. Utemeljitelj i 1992.-1994. pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Utemeljitelj i 2001.-2004. predsjednik Udruge za promicanje filozofije. Od 1981. član uredništva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zagreb) god. 1983.-1991. urednik časopisa Godišnjak za povijest filozofije (Zagreb) god. 1989.-1993. član uredništva časopisa Filozofska istraživanja (Zagreb) god. 1991. glavni urednik časopisa Studia historiae philosophiae croaticae (Zagreb) od 1993. član uredničkog savjeta časopisa Phainomena (Ljubljana) od 2001. suizdavač godišnjaka Internationales Jahrbuch für Hermeneutik (Mohr Siebeck, Tübingen) 2002.-2010. član uredničkog savjeta časopisa Prolegomena (Zagreb) od 2002. suizdavač dvogodišnjaka Denkwege (Attempto, Tübingen) od 2004. član uredničkog savjeta časopisa Heidegger-Jahrbuch (Karl Alber, Freiburg i. Br.) od 2005. član izdavačkog savjeta edicije Sabrana djela Eugena Finka (Karl Alber, Freiburg i. Br.), od 2008. član znanstvenog savjeta časopisa Theoria. Rivista di filosofia (Pisa), 2009.-2015. suizdavač knjižnog niza Heidegger Forum (Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main) od 2011. član znanstvenog savjeta knjižnih nizova Libri nigri i Libri virides (Traugott Bautz: Nordhausen) od 2012. urednik knjižnog niza Aletheia (Matica hrvatska: Zagreb) od 2012. član izdavačkog savjeta časopisa Characteristica Universalis Journal (Ciudad de Menodza, Argentina) od 2013. član znanstvenog savjeta časopisa Thaumazein (Verona), od 2017. član Znanstvenog savjeta Schriftenreihe der Martin-Heidegger-Gesellschaft (Karl Alber: Freiburg i. Br.). Od 1989. član, a od 1996. član Savjeta Internationale Schelling-Gesellschaft od 1990. član Internationale Hegel-Vereinigung od 1991. član Internationale Gesellschaft System der Philosophie od 1992. član Kant-Gesellschaft od 1999. član Internationale Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft od 2002. član Gesellschaft für antike Philosophie od 2004. član Martin-Heidegger-Gesellschaft. Od 2003. počasni član Slovenskog filozofskog društva od 2007. počasni član Sokratische Gesellschaft (Mannheim). God. 2008. nagrađen zlatnom poveljom Matice hrvatske za iznimno uspješan rad na ostvarivanju njezina programa. Od 2014. do 2018. potpredsjednik Matice hrvatske. God. 1992/93. gostujući profesor filozofije na sveučilištu u Beču 1994. gostujući istraživač na sveučilištu u Tübingenu god. 2004. gostujući profesor filozofije na sveučilištu u Freiburgu god. 2005. gostujući profesor filozofije na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu (Meisterkurs) god. 2006 gostujući istraživač u Bavarskoj Akademiji znanosti u Münchenu. Predavanja držao na sveučilištima u Ljubljani, Beču, Pragu, Padovi, Braunschweigu, Tübingenu, Innsbrucku, Rostocku, Berlinu, Baselu, Budimpešti, Göttingenu, Sarajevu, Jeni, Freiburgu, Münchenu, Tokiju, Pisi, Hamburgu. Pozvani kraći znanstveno-istraživački boravci na sveučilištima u Oxfordu, Padovi, Bologni, Münchenu, Beču, Tübingenu, Rostocku. God. 1993.-1995. voditelj međunarodnog interdisciplinarnog projekta Ambivalenz des fin de siecle: Wien-Zagreb za Ministarstvo znanosti Republike Austrije. 1996.-2001. voditelj (s G. Figalom i P. Koubom) doktorskoga studija filozofije na Internationales Zentrum für Wissenschaftliche Zusammenarbeit sveučilišta u Tübingenu. Na Interuniversity Centre of postgraduate Studies u Dubrovniku god. 1993.-2000. direktor (s J. Jantzenom) tečaja Philosophie des Idealismus, od 1994.-2003. (s G. Figalom) tečaja Hermeneutik der Moderne, te 2000.-2002. (s H. Girndtom) i od 2007. (s Ch. Asmuthom) tečaja Transzendentale Philosophie. Od 1997.-2010. predavao ontologiju i povijest filozofije na studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. God. 2003.-2006. obnašatelj dužnosti voditelja poslijediplomskog doktorskog studija filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Objavio 28 autorskih i 20 uredničkih knjiga u Hrvatskoj i inozemstvu te preko 260 izvornih članaka i studija u domaćoj i međunarodnoj periodici i znanstvenim zbornicima. Priredio 40 knjiga u Hrvatskoj i inozemstvu. Radovi su mu prevođeni na njemački, slovenski, engleski, talijanski, francuski, češki, mađarski, japanski, ruski i španjolski jezik. Organizirao oko 60, a sudjelovao na preko 200 domaćih i međunarodnih filozofskih
skupova. Prevodio filozofijske knjige, članke i izbore tekstova s njemačkog, starogrčkog i latinskog jezika.
Born in 1952 in Zagreb, where he finished primary and high school. In 1975, graduated from the Zagreb University Faculty of Arts (philosophy and sociology) and majored in theoretical political science from the Faculty of Political Sciences at the same University. He was also studying, as single major, classical philology at the Faculty of Arts. Doctors thesis won in 1982 at the Faculty of Political Sciences on the subject of Platos Laws as a Philosophical Grounding of Politics. Since 1979 employed at the Institute of Philosophy in Zagreb as of 1992 as scientific advisor. Since 1 January retired. From 1989 to 1991 he was the Head of the Institute, and from 2000-2004 has acted as Chairman of the Institutes Steering Council. He founded and from 1992-1994 acted as Head of the Matica hrvatska Philosophy Department. He founded and has from 2001-2004 been the Chairman of the Association for the Advancement of Philosophy. Since 1981, he has been a member of the Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine journal Editorial Board (Zagreb, Croatia). From 1983-1991 he was the Editor of the Godišnjak za povijest filozofije journal (Zagreb, Croatia). From 1989-1993 he was a member of the Filozofska istraživanja journal Editorial Board (Zagreb, Croatia). In 1991 he was the Editor-in-Chief of the Studia historiae philosophiae croaticae journal (Zagreb, Croatia). Since 1993, member of the Phainomena journal Council (Ljubljana, Slovenia). Since 2001, member of the Internationales Jahrbuch für Hermeneutik yearbook Editorial Board (Mohr Siebeck, Tübingen). From 2002-2010 he was a member of the Prolegomena journal Council (Zagreb, Croatia). Since 2002, Coeditor of the Denkwege biannual journal (Attempto, Tubingen). Since 2004, member of the Heidegger-Jahrbuch yearbook Editorial Board (Karl Alber, Freiburg i. Br.). Since 2005, member of the Editorial Board for the Edition of Complete Works of Eugen Fink (Karl Alber, Freiburg i. Br.). Since 2008, member of the Theoria journal Council (Pisa, Italy). From 2009-2015, coeditor of the series Heidegger Forum (Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main). Since 2011, member of the Editorial Board of the book series Libri nigri and Libri virides (Traugott Bautz: Nordhause). Since 2011, member of the Characteristica Universalis Journal (Ciudad de Mendosa, Argentina). Since 2013, member of the Thaumatzein journal Scientific Board (Verona), since 2017 member of Scientific Board of the series Schriftenreihe der Martin-Heidegger-Gesellschaft (Karl Alber: Freiburg i. Br.). Since 1989 a member, and since 1996 member of the Council of the Internationale Schelling-Gesellschaft (Leonberg). Since 1990, member of the Internationale Hegel-Vereinigung (Heidelberg). Since 1991 member of the Internationale Gesellschaft System der Philosophie (Vienna). Since 1992, member of the Kant-Gesellschaft (Bonn). Since 1999 member of the Internationale Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft (Munich). Since 2002 member of the Gesellschaft für antike Philosophie (Berlin). Since 2004, member of the Martin-Heidegger-Gesellschaft (Messkirch). Since 2003, honourable member of the Slovenian Philosophical Society (Ljubljana). Since 2007, honourable member of the Sokratische Gesellschaft (Mannheim). In 2008 awarded by Matica hrvatska (Zagreb) with the Golden charter for extraordinary merits. From 2014 to 2018, Vice President of Matica hrvatska. Shorter scientific research stays at Oxford (1980) in Padua (1982), Bologna (1987), Munich (1988), Vienna (1991), Tubingen (1993 and onwards), Rostock (1999). Guest philosophy professor at the University in Vienna (1992/93), guest researcher at the University in Tubingen (1994), guest philosophy professor at the University in Freiburg i. Br. (2004), guest philosophy professor at the Humboldt University in Berlin (2005), guest researcher at the Bavarian Academy of the Science in Munich (2006). Lectured at the Universities of Ljubljana, Vienna, Prague, Padua, Braunschweig, Tubingen, Innsbruck, Rostock, Berlin, Basel, Gottingen, Sarajevo, Jena, Munich, Tokyo, Pisa, Hamburg and Dresden. From 1993-1995, coordinator of the international interdisciplinary project Ambivalenz des fin de siecle: Wien Zagreb for the needs of the Ministry of Science of the Republic of Austria. From 1993 to 2000, at the Interuniversity Centre of Postgraduate Studies in Dubrovnik, course director of the Philosophie des Idealismus course, since 1994 to 2002 of the Hermeneutik der Moderne course, since 2000 to 2003 and again since 2007 of the Transzendentale Philosophie course. From 1996-2001, he was conducting postgraduate studies for doctors degree in philosophy at the Internationales Zentrum für wissenschaftliche Zusammenarbeit of the University in Tubingen. From 1997 to 2010 he has been lecturing history of philosophy at the Department of Philosophie of the Zagreb University Croatian Studies. Since 2003 to 2006 he was a leader of the Postgraduate Studies in Philosophy at the same Department. He has published 28 books as author and 20 books as editor. He has also published 40 books of another author and translations in both Croatia and abroad, with over 260 original papers, studies and reviews in both local and international periodicals and in various collections of papers. He participated at over 200 local and foreign philosophical congresses and gatherings. His papers were translated into German, Slovenian, English, Italian, French, Bohemian, Hungarian, Japanese, Russian and Spain. He translated philosophical books and selected texts from German, Ancient Greek, and Latin.

Linkovi:
http://www.ifzg.hr/