Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirna Valdevit - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Statistika
Gospodarska statistika
Uvod u gospodarsku statistiku