Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Mladen Vuković - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Matematička logika
Matematička logika I
Matematičke strukture
Teorija skupova
Kolegij se predaje u petom semestru na smjerovima Računarstvo i Teorijska matematika, te kao izborni na trećoj i četvrtoj godini za ostale smjerove, PMF-MO.