Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija
Osobni podaci


Nedjeljko Frančula - Biografija

Rođen u Zagrebu 20. lipnja 1937. Gimnaziju završio u Zagrebu 1956. Diplomirao 1962. na Geodetskom odjelu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao 1971. u Bonnu (Landwirtschaftliche Fakultät) tezom Die vorteilhaftesten Abbildungen in der Atlaskartographie. Boravio u Institutu za kartografiju i topografiju Sveučilišta u Bonnu dvije godine (1969-71) kao stipendist Deutsche Akademische Austauschdiensta (DAAD). Ponovno kao stipendist DAAD-a boravio u istom institutu tri mjeseca 1976. na znanstvenom usavršavanju iz područja automatizacije u kartografiji. Za asistenta na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran 1963, za docenta 1975, za izvanrednog profesora 1980. i za redovitog profesora 1985. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora kao trajno zvanje za područje tehničkih znanosti - polje geodezija izabran u veljači 1996.
Član Izvršnog odbora Skupštine Sveučilišta u Zagrebu školske godine 1978/79, 1979/80 i 1980/81. Predstavnik Geodetskoga fakulteta u Društvu sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu, 1994–2000. Član Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu, 2002–2008. Predsjednik Savjeta Geodetskog fakulteta bio je 1981–1983 1991–1993. Predstojnik Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1981-83, 1987-91, i 1997-99, vršilac dužnosti pročelnika Zavoda za fotogrametriju 1999-2000, voditelj poslijediplomskog studija 1985-89, prodekan za znanstveni i stručni rad 1976-81, prodekan za nastavu 1999-2003.
Na Geodetskom fakultetu predavao kolegije Geoinformatika I, Kartografija II, Kartografija III i Kompjutorska obrada geodetskih podataka. Osim u Zagrebu predavao na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju i na Fakultetu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju u Ljubljani 1974-76. Prema novom nastavnom planu i programu iz 1994. predaje na Geodetskom fakultetu Geoinformatiku I, Kartografske projekcije, Digitalnu kartografiju i Kartografsku generalizaciju. Od akad. god. 2002/03. predaje Kartografske projekcije i Digitalnu kartografiju. Na poslijediplomskom studiju predaje Uvod u znanstveni rad i Službeni topografsko-kartografski informacijski sustav RH. Bio mentor u izradi 68 diplomskih radova, osam magistarskih radova i četiri doktorske disertacije. Baveći se više od trideset godina primjenom računala u rješavanju geodetskih i kartografskih zadataka uveo digitalnu kartografiju u nastavu na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Geodetskog fakulteta u Zagrebu.
Od 1962. do 1986. bio je suradnik u ostvarenju četiriju znanstvenih projekata. Prema ugovorima s Ministarstvom znanosti i tehnologije Republike Hrvatske bio voditelj znanstvenog zadatka Kartografska istraživanja prostora 1987-91, znanstvenih projekata Kartografija i geoinformacijski sustavi 1991-96, Hrvatska kartografija- znanstvene osnove 1997-2001. Prema ugovorima s Državnom geodetskom upravom bio je voditelj znanstveno-stručnih projekata Hrvatski kartografi 1996-2002. i Geodetski rječnik 1996-2003.
Objavio više od 600 znanstvenih i stručnih radova, prikaza knjiga, časopisa i članaka, terminoloških priloga i vijesti. Pretežno u timskom radu izveo 38 stručno-praktičnih radova (geodetska izmjera, topografske i tematske karte), izradio 10 ekspertiza i sastavio 25 računalnih programskih paketa. Glavno područje njegova istraživanja jesu kartografske projekcije i digitalna kartografija. Popis 656 njegovih radova sa 582 cjelovita teksta nalazi se u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI), a u ResearchGateu ima uvršteno 399 radova s 385 cjelovitih tekstova. Prema Google Scholaru njegovi radovi citirani su 796 puta, a u Web of Science Core Collection citirana su 34 njegova rada sa 105 citata (16. rujna 2019.).
Znanstvene, stručne i ostale radove objavio u časopisima Geodetski list (1968-1970, 1972-1975, 1977-2019), Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (1971), Kartographische Nachrichten (1980, 1981), Geodetski vestnik (1983, 1993, 1994, 1996), Survey Review (1990), Mehanizacija šumarstva (1995), Automatika (1996), Geowissenschaftliche Mitteilungen (2000), Annual of The Croatian Academy of Engineering (2000, 2003, 2004, 2005), Hrvatska revija (2001), Kartografija i geoinformacije (2002-2006, 2008-2013, 2016-2018), Studia cartologica (2006), Geography Environment Sustainability (2015), International Journal of Cartography (2016), u publikacijama HAZU (1998, 2002), u Zborniku radova Geodetskog fakulteta (1972, 1977, 1980, 1981) te u zbornicima radova znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Od 1976. do 1986. bio je zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Geodetski list, a od 1987. do 1995. glavni i odgovorni urednik tog časopisa. Bio je suradnik redakcije Pomorskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz Zagreba. Od 1976. stalni je suradnik međunarodne kartografske referativne publikacije Bibliographia cartographica (München - New Providence - London - Paris). Predsjedavajući Vijeća znanstvenih radnika Samoupravne interesne zajednice za znanstveni rad u rudarstvu, proizvodnji nafte i plina, vodoprivredi, građevinarstvu, arhitekturi, željezničkom, cestovnom i zračnom saobraćaju, stambenoj i komunalnoj djelatnosti i odgovarajućoj trgovačkoj djelatnosti SR Hrvatske (SIZ III), 1984. Član Matične komisije za područje arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva, 1987–1993. Član Savjeta za geodeziju Uprave za geodetske i katastarske poslove pri Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, 1992–1999. Od 1997. do 2002. bio je pročelnik Sekcije za kartografiju Hrvatskoga geodetskog društva. Član Stručnog savjeta Državne geodetske uprave za praćenje Službenoga topografsko-kartografskog informacijskog sustava (STOKIS) 2000–2006. Član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polje arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva, 2005–2009.
Od 1998. redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Razredu za građevinarstvo i geodeziju. U ožujku 2008. proglašen je za člana emeritusa.
Priznanje Hrvatskoga geodetskog društva u povodu 50. obljetnice neprekidnog izlaženja Geodetskog lista dobio je na 3. saboru Hrvatskoga geodetskog društva u Splitu 1996. za izvanredan doprinos na promicanju geodetske znanosti i struke, te za dugogodišnji predani rad na uređivanju i izdavanju Geodetskog lista. Nagrada za životno djelo Moć znanja Akademije tehničkih znanosti Hrvatske dodijeljena mu je 2004. Počasnim članom Hrvatskoga kartografskog društva postao je 2007, a Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao ga je professorom emeritusom 2007.
Zahvalnicu Državne geodetske uprave za znanstveni doprinos na realizaciji projekta TK 25, za vrijedno dostignuće u znanosti u domeni kartografije dobio je 2010.
Hrvatsko geodetsko društvo dodijelilo mu je 2013. nagradu za životno djelo Zlatni globus HGD-a za ostvarene znanstveno-stručne rezultate iznimnih vrijednosti u geodeziji i geoinformatici te u organizaciji i popularizaciji geodetske struke.
U mirovini je od 1. listopada 2006.
Reference:
T. Macan (glavni urednik): Frančula, Nedjeljko, geodet (Zagreb, 20. VI. 1937). Hrvatski biografski leksikon, Knjiga 4, E – Gm, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998, str. 361–362.Linkovi:

http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6248
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20407
http://hrcak.srce.hr/13105