Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivica Klapan - Biografija

Rođen je 1959.g. u Metkoviću. Pohađao je osnovnu školu i gimnaziju u Pločama. Diplomirao je 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je završio dva poslijediplomska studija (‘’Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata’’ i ‘’Alergologija i klinička imunologija’’). Magistrirao je 1986. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sa temom "Utjecaj ciklofosfamida na protutumorsku imunost".Doktorirao je 1990. godine na istom fakultetu, sa temom "Uloga prostaglandina E u kontroli rasta karcinoma grkljana i ždrijela". Istraživanja su provedena na Eye and Ear Institute-Department of Otolaryngology: Division of Head and Neck Oncology and Immunology i Immunologic Monitoring and Diagnostic Laboratory, Pittsburgh Cancer Institute, University of Pittsburgh, PA, SAD. Specijalistički staž iz otorinolaringologije obavio je na ORL Klinici KBC-a Zagreb i Eye and Ear Institute, University of Pittsburgh, SAD. Specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio je 1990. godine na ORL klinici KB "Sestre Milosrdnice".Usavršavao se na brojnim poznatim klinikama i institutima u SAD, Švicarskoj, Italiji, Austriji i Velikoj Britaniji. Bio je član četiri (4) a voditelj i glavni istraživač osam (8) znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti Republike Hrvatske i član jednog (1) američkog projekta. Osnivač je međunarodnog znanstveno-istraživačkog rino-kirurškog tima, sa suradnicima iz Hrvatske, SAD-a, Izraela, Njemačke i Japana. Izveo je prvu tro-dimenzionalnu računalom podržanu funkcijsku endoskopsku operaciju nosa i sinusa (3D C-FESS) u Hrvatskoj 1994. godine, koja je ujedno i jedna od prvih operacija ovog tipa u svijetu. U svibnju 1996. godine organizirao je i proveo prvu službenu telemedicinsku (teleradiologija) video-konferenciju u Hrvatskoj, kao i prve dvije Tele-3D-kompjutorizirane mikrokirurgije sinusa u hrvatskoj i svjetskoj medicini (1998/1999 godine; Tele-3D-CA-FESS). Održao je kao predavač i voditelj 190 predavanja na međunarodnim kongresima, simpozijima i kursevima. Predsjedavao je i vodio više međunarodnih kirurških kurseva, simpozija i kongresa u Hrvatskoj i svijetu, pod okriljem International Federation of ORL Societies (IFOS), European Federation of ORL Societies (EUFOS) i European Rhinologic Society (ERS). Do sada je objavio 55 znanstvenih radova u najcjenjenijoj svjetskoj medicinskoj literaturi u kojoj je bio citiran 110 puta. Zbog izuzetne važnosti za znanstveno ORL područje, Clinical Diges Series-Oncology Digest, Northbrook, IL, SAD mu je sažeto publicirao dva znanstvena rada. Na Internetu je kreirao Web stranice, www.mef.hr/modernrhinology kao prikaz cjelokupnog osobnog novog pristupa u kirurgiji glave u okviru znanstveno-istraživačkog rino-kirurškog tima ORL Klinike KBC-a Zagreb. Recenzent je znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, jednog hrvatskog i jednog američkog znanstvenog medicinskog časopisa. Mentor je više diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija. Dobitnik je trinaest (13) međunarodnih medicinskih nagrada i stipendija iz SAD-a, Europe i Australije. Dugogodišnji je član Collegium ORLAS (EU), American Academy of ORL Head&Neck Surgery, Royal Society of Medicine (GB), American Society for Laser Medicine and Surgery, International Society for Computer Aided Surgery (SAD), European School of Oncology, European Association for Cancer Research, European Rhinologic Society i American Telemedicine Association. Obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog društva za telemedicinu HLZ-a, voditelja ekspertne skupine za suradnju sa NATO-om na području telemedeicine pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, predsjednika Rinološke sekcije HLZ-a, pročelnika Referentnog centra za kompjutoriziranu kirurgiju i telekirurgiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, jedan od voditelja kolegija "Telemedicina" na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i član Povjerenstva za izradu državnog programa zdravstvene zaštite i razvoja telemedicine na otocima.
Born November 16, 1959, in Metković, Croatia. Completed primary and secondary school in Ploče. Graduated from the Zagreb University School of Medicine in 1983. Completed two postgraduate studies at the Zagreb University School of Medicine. In 1986, defended his MS thesis entitled ‘’Effect of cyclophosphamide on antitumor immunity’’ at the Zagreb University School of Medicine. In 1990, defended his doctoral dissertation entitled ‘’Role of prostaglandin E in the control of pharyngeal and laryngeal carcinoma’’ at the Zagreb University School of Medicine. Studies were performed at the Eye and Ear Institute – ENT Department, Division of Head and Neck Oncology and Immunology, and Immunologic Monitoring and Diagnostic Laboratory, Pittsburgh Cancer Institute, University of Pittsburgh, PA, USA. ENT residency completed at the ENT Department, Zagreb University Hospital Center, and Eye and Ear Institute, University of Pittsburgh, USA. Specialist examination in ENT passed in 1990 at the ENT Department, ‘’Sestre milosrdnice’’ University Hospital, Zagreb. Fields of clinical and scientific interest: (a) rhinology; functional endoscopic sinus surgery (FESS), three-dimensional computer assisted sinus surgery (3D-C-FESS), Tele-3D-C-FESS, virtual endoscopy (VE) and virtual surgery (VS), immunobiochemical characteristics of chronic sinusitis, use of 3D-digitalizer/robotic hand in 3D-C-FESS, and robot in head surgery; (b) oncology/immunology head and neck carcinoma; and (c) plastic/reconstructive head and neck surgery; computer assisted cosmetic head and neck surgery. Trained at reputable departments and institutes in the USA, Switzerland, Italy, Austria and Great Britain, and participated as investigator in four, and as principal investigator in eight scientific research projects of the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia, and as investigator in an American project. Organized an international research rhino surgical team, with team members from Croatia, USA, Germany and Japan. In 1994, performed the first three-dimensional computer assisted functional endoscopic nose and sinus operation (3D-C-FESS) in Croatia, which was among the first such procedures in the world. In May 1996, organized and performed the first official telemedicine (teleradiology) video conference in Croatia, and the first two tele 3D-computed sinus microsurgeries in the Croatian and international medicine (Tele-3D-FESS) (1998/1999). As head and lecturer, held 190 lectures at international congresses, symposia and courses; chaired and headed a number of international surgical courses and symposia at international congresses in Croatia and abroad, under the auspices of the International Federation of Otolaryngological Societies (IFOS), European Federation of Otolaryngological Societies (EUFOS), and European Rhinological Society (ERS). Published 55 scientific papers in the leading international periodicals, with 110 citations recorded to date. Two papers have been published in a concise form in the Clinical Digest Series – Oncology Digest, Northbrook, IL, USA, which points to their high professional value. Created web page on the Internet www.mef.hr/MODERNRHINOLOGY to provide a survey of the entire novel approach in head surgery, introduced by the rhinosurgical research team from the ENT Department, Zagreb University Hospital Center. Active as a reviewer of research projects of the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia (12 projects), and of one Croatian and one American medical scientific journal. Tutor to a number of graduate and MS theses and Ph.D. dissertations. Winner of 13 international medical awards and scholarships from the USA, Europe and Australia. Long-standing active member of the American Academy of ENT, Head and Neck Surgery, New York Academy of Science, Royal Society of Medicine (GB), American Society for Laser Medicine and Surgery, International Society for Computer Aided Surgery (USA), European School of Oncology, European Association for Cancer Research, European Rhinological Society, American Telemedicine As

Linkovi:
http://phd.mef.hr/profesori.asp?id=154&jezik=hr
http://phd.mef.hr/profesori.asp?jezik=en&id=154