Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vedran Bilas - Biografija

Srednju školu završio je 1986. godine u Pločama. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine na smjeru Industrijska elektronika. Magistrirao na smjeru Opća elektronika 1995. godine. Po završetku studija zaposlio se kao znanstveni novak na Zavodu za elektronička mjerenja i sisteme Elektrotehničkog fakulteta gdje i danas radi. U znanstvenoistraživačko zvanje asistenta izabran je 1995. godine. Znanstvenoistraživački i stručni interes nalazi u području elektroničke instrumentacije, pretvornika i biomedicinske elektronike. Sudjeluje u nastavi predmeta Elektronička instrumentacija. Autor je ili koautor 8 znanstvenih ili stručnih radova. Član je Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku i KoREMA.

Linkovi:
http://aig.zesoi.fer.hr/bilas.html