Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Juro Zečević-Božić - Biografija

Zanimanje i pozicija: sveučilišni izvanredni profesor, pročelnik Katedre i predstojnik Instituta, svećenik, karmelićanin (OCD);
Naziv tvrtke: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
Privatna adresa: Česmičkoga 1, Zagreb, Hrvatska;
Mjesto i datum rođenja: Gornji Zovik, Bosna i Hercegovina, 21. kolovoza 1958.;
Roditelji: Ivo i Ana r. Pejić;
Obrazovanje: 1972. u Drenovcima završava osnovnu i 1976. srednju školu u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu; također polaže srednju školu i maturu na gimnaziji "Ljudevit Gaj" u Zagrebu; dodiplomski teološki studij pohađa u Zagrebu i Beču, gdje 1984. magistrira iz područja duhovnog bogoslovlja; 1989. doktorira iz grane ekumenske teologije;
Iz osobne i poslovne biografije: 1981. položio jednostavne i 1984. svečane redovničke zavjete u Remetama; 1985. zaređen za svećenika; obnašao je i obnaša različite odgovorne službe unutar Hrvatske Karmelske Provincije Sv. Oca Josipa (HKP): 1987.-93. prior karmelićanskog samostana u naselju Kamen (Split), gdje vodi dogradnju i obnavljanje tamošnje karmelićanske kuće; 1990.-93. župnik u istom naselju gdje karitativno i humanitarno skrbi za veliki broj prognanika i izbjeglica smještenih u toj župi; 1993.-96. i 2002.-08. obnaša dužnost provincijalnog savjetnika u HKP, zatim 1993.-05. i 2008.-13. dužnost savjetnika u karmelićanskom samostanu u Remetama, 1993.-13. člana "odgojne skupine", 1996.-11. prefekta studija HKP i 1996.-99. te 2008.-11. dužnost tajnika HKP; kao tajnik HKP uređuje glasilo Provincije "Karmelski vjesnik" i pokreće interni niz "Karmel", u kojem objavljuje preko 30 sveščića karmelskih tekstova; 1998. izradio i postavio web stranicu "Hrvatski Karmel" koju do 2009. održava i popunjava raznim sadržajima iz života Karmela i sa područja duhovnosti (www.karmel.hr); niz godina je redoviti i / ili izvanredni ispovjednik karmelićanki u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji; 2002. godine Sveta stolica imenuje ga za Duhovnog asistenta Udruge samostana bosonogih karmelićanki u Hrvatskoj i BiH i tu službu obnaša do danas; 1999.-10. i ponovno od 2013. obnaša i dužnost Provincijalnog delegata za klauzurne karmelićanke, sudjelovao je predavanjima i prinosima na više domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija; gostovao je s ekumenskim temama na raznim javnim tribinama i okruglim stolovima te ih i sam priređivao; predaje ili je predavao više kolegija i seminara s područja ekumenske i duhovne teologije na brojnim visokoškolskim učilištima: Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (KBF), Katehetskom Institutu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, Institutu za teološku kulturu laika KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, Institutu za kršćansku duhovnost KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, KBF-u Sveučilišta u Splitu, Teološko-katehetskom Institutu u Splitu, KBF-u u Đakovu Sveučilišta J. J. Strosmayer u Osijeku, Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove, Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu, Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, KBF-u Westfalskog Sveučilišta u Münsteru u Njemačkoj, Sustavnom studiju duhovnosti u Zagrebu (SSD), studiju Teologije posvećenog života u Zagrebu itd; uz navedene obnaša ili je obnašao i sljedeće dužnosti: 2000.-13. pročelnik Katedre za ekumensku teologiju na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, 2000.-13. predstojnik IETD, 2000.-13. pročelnik Odjela za ekumensku teologiju IETD, voditelj specijalizacije iz ekumenske teologije na poslijediplomskom znanstvenom studiju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, 1997.-13. tajnik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog, 1999.-08. tajnik međunarodnoga znanstvenog Simpozija profesora teologije, 2000.-01. tajnik Konferencije profesora dogmatske, fundamentalne, otačke i ekumenske teologije, 2010.-11. izvršni a potom 2011.-13. i glavni urednik "Karmelskih izdanja", 1998.-13. predsjedatelj Ekumenskog koordinacijskog odbora Crkava u Hrvatskoj itd.;
Publiciranje: uz objavljene knjige surađivao je i u više stranih i domaćih časopisa: "Christliche Innerlichkeit", "Teresianum", "Bogoslovska smotra", "Crkva u svijetu", "Riječki teološki časopis", "Vrelo života", "Posvećeni život", "Živo vrelo", "Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije", "Spectrum", "Ostvarenja", "Karmelski vjesnik", "Život remetski" itd.;
Posebne izvedbe: uvođenje kolegija "Konfesiologija" na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu; otkriće i predstavljanje hrvatskoj javnosti bosonogih karmelićana – Hrvata u austrijskim arhivima iz 16. i 17. st.; na njegov prijedlog i preporuku po prvi puta za vanjske suradnike i predavače na KBF-u i na službenoj su razini prihvaćeni pripadnici drugih vjerskih zajednica; koordinirao Susrete visokih predstavnika vjerskih zajednica u RH (do 2013. održano 8 susreta, obuhvaćeno 11 vj. zajedn.); suinicijator i suoblikovatelj programa SSD-a; 28 godina svećeničkog djelovanja;
Odlikovanja, nagrade, počasne dužnosti: u osnovnoj školi nagrađen Srebrnom plaketom na Republičkom natjecanju iz fototehnike; u srednjoj školi više puta nagrađivan za najbolje tematske literarne radove; u vojsci nagrađen medaljom za vojničke vrline; 1990. primio nagradu "Bischof DDr. Stefan Laslo - Preis" za najbolju doktorsku disertaciju; 2007. primio Priznanje Udruge za vjerske slobode za naročiti doprinos promicanju pravednosti, mira, jedinstva i vjerske slobode u našem društvu;
Članstva: 1999.-08. i 2011.-13. član Izvršnog odbora Hrvatskog biblijskog društva; 1998.-13. Vijeća Konferencije profesora dogmatske, fundamentalne, otačke i ekumenske teologije; Povjerenstva za razredbene ispite KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; Komisije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za priznavanje istovrijednosti stranih diploma; Povjerenstva za nagrađivanje studenata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; 1989.-13. Odjela za kršćanski Istok IETD; 1997.-13. Znanstveno-nastavnog vijeća KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; Povjerenstva za poslijediplomski znanstveni studij KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; 1993.-13. Povjerenstva za ekumenski simpozij KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; 2006.-13. Europskog društva za katoličku teologiju; 2006.-13. Vijeća SSD-a; 2006.-13. Povjerenstva za nagrađivanje studenata SSD-a; 2004.-13. uredništva Karmelskih izdanja;
Hobiji: poezija, fotografija;
E-mail: jure.zecevic@gmail.com;
Telefon: +385993042302.