Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Gordan Lauc - Projekti

Natrag na pregled projekata

Glikoproteomika stresa i bolesti povezanih sa stresom
Šifra projekta: 309-0061194-2023
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Glikozilacija je najsloženija posttranslacijska modifikacija čiji se razvoj povezuje s pojavom višestaničnog života. Gotovo svi proteini koji su se razvili nakon pojave višestaničnih organizama glikozilirani su, a njihovi glikani predstavljaju značajan dio ukupne molekularne strukture. Zbog velike složenosti glikanskih struktura, o njima znamo puno manje no o proteinima ili DNA. Kako glikoproteini s drugim molekulama stupaju u interakciju kao cjelovite molekule u kojima način sinteze pojedinog dijela strukture ne igra nikakvu ulogu, nepoznavanje glikanskih struktura velika je prepreka razumijevanju procesa u kojima sudjeluju. Procesi u kojima su detaljno istražene uloge glikana u glikoproteinima pokazali su da oni osim strukturne, često imaju i regulatornu ulogu, te da moduliraju mnoge fiziološke i patofiziološke procese. Stresni odgovor vrlo je složen proces kojim se naš organizam priprema za (stvarne ili umišljene) nepovoljne događaje u okolini. Prekomjerni stres nedvojbeno je povezan s pojavom i razvojem brojnih bolesti. Podaci objavljeni u literaturi i naši dosadašnji rezultati upućuju na činjenicu da su promjene glikozilacije uključene u molekularne mehanizme stresnog odgovora. U brojnim bolestima povezanim sa stresom pokazane su specifične promjene glikozilacije, no uglavnom nije poznato jesu li te promjene samo odraz promijenjenog staničnog metabolizma, ili neke od tih promjena imaju ulogu i u etiologiji bolesti. Cilj ovog projekta je ispitati promjene glikozilacije proteina, aktivnost i ekspresiju njihovih receptora – lektina, te ekspresiju gena odgovornih za sintezu glikana u više različitih patobiokemijskih procesa (biokemijski odgovor na psihološki stres, bolesti povezane sa stresom i poslijetraumatskim stresnim poremećajem), te pokušati utvrditi u kojoj mjeri navedene promjene utječu na pojavu ili tijek tih procesa. Za određene ključne glikoziltransferaze bit će ispitana i nazočnost genskih polimorfizama u populaciji, te ispitana korelacija tih polimorfizama s bolesti. Ispitivanja će se provoditi na uzorcima krvi pacijenata, na životinjskim modelima stresa i pokusima in vitro. U stresu je linija koja razdvaja adaptaciju i maladaptaciju razmjerno tanka, a u prelasku te linije glikozilacija izgleda igra značajnu ulogu. Kroz predloženi multidisciplinarni plan istraživanja očekujemo djelomično rasvijetliti ove vrlo složene procese i otkriti potencijalne mete za razvoj specifičnih lijekova koji bi mogli ublažiti štetne posljedice stresa.

Voditelj projekta: Gordan Lauc
E-mail adresa:

Trajanje: 2006 - 2011
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera