Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nevenka Čavlek - Biografija

Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, diplomirala na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te na istom fakultetu 1997. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj turoperatora na svjetska turistička kretanja".

Prije dolaska na Fakultet radila kao predstavnik njemačkih i britanskih organizatora putovanja u Hrvatskoj, obavljala dužnost glavnog predstavnika za turoperatora "Phoenix Holidays" tijekom ljeta u Hrvatskoj, a tijekom zime radila na centralnom bukingu u Londonu kod istog turoperatora. Otvaranjem predstavništva "Bemextoursa", prvog hrvatskog turoperatora u Zagrebu, radi na mjestu pomoćnika direktora.

Članom Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu postala krajem 1993. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabrana je u svibnju 2001. godine, a u zvanje redovitog profesora u prosincu 2004. godine. Osim kolegija koje predaje na redovnom dodiplomskom studiju na Fakultetu, nositelj je predmeta i na poslijediplomskom studiju iz turizma pod nazivom "Multinacionalni aspekti međunarodnog turizma", a povremeno predaje i na poslijediplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, smjer Kineziološka rekreacija. Kao gostujući profesor predavala je na kolegiju "Tour Operations Management" poslijediplomskog studija iz turizma Bournemouth University (Velika Britanija), a povremeno kao gostujući profesor predaje u Finskoj na School of Tourism and Services Management (Jyvaskyla Polytechnic) na kolegiju Travel Management.

Čitav dosadašnji radni vijek posvetila je praksi u turizmu, istraživačkom i obrazovnom radu na području turizma. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih radova te referata na domaćim i međunarodnim konferencijama. Urednica je znanstvenog časopisa "Acta Turistica" te član uređivačkog odbora za Istočnu i Srednju Europu časopisa "Journal of Transnational Management Development". Knjigu pod nazivom "Turoperatori i svjetski turizam" objavila 1998. godine u izdanju Golden marketinga iz Zagreba. Iste godine u koautorstvu s prof. dr. Matom Bartolucijem objavila knjigu "Turizam i sport" u izdanju Fakulteta za fizičku kulturu i Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U knjizi "Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism" (izdavač CABI Publishing, 2000.), čiji su urednici W.C. Gartner i D.W Lime, objavila poglavlje 'The Role of Tour Operators in the Travel Distribution System'.

Organizator je i predavač na seminaru za voditelje poslovnica turističkih agencija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tajnik i predavač na seminarima za turističke informatore Hrvatske turističke zajednice, te voditelj i predavač na seminarima za izobrazbu turističkih zastupnika, turističkih vodiča i turističkih pratitelja za potrebe turističkih agencija u zemlji i inozemstvu.