Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Tomislav Malvić - Biografija

(9/1995): Diplomirao je na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu u Zagrebu te započeo raditi kao znanstveni novak na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo. Prvi projekti na kojima je sudjelovao bili su \"Duboka geološka građa i neotektonski odnosi u Hrvatskoj\" (109020; voditelj prof. dr. Eduard Prelogović), te \"Dubinska geološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj\" (195018; voditelj prof. dr. Josipa Velić). Asistirao je u održavanju praktičnoga dijela predmeta (nositelj prof. dr. Zvonimir Hernitz): Geologija kaustobiolita, Geologija ležišta fluida i Dubinsko kartiranje, Bio je uključen u različita naftnogeološka istraživanja u hrvatskom dijelu Panonskoga bazena. Rezultati su objavljeni u magistarskoj i doktorskoj radnji te nekoliko radova.
(8/2002): Pridružio se Službi za geološku razradu ležišta u Sektoru za razradu INA-Naftaplina kao specijalist za geostatistiku. Bio je odgovoran za statističke, geostatističke i stohastičke analize primjenjenje na naftna i plinska polja, tj. njihove geološke modele u razradnoj fazi. Objavio je nove znansvene i stručne radove iz geostatistike. Također, nastavio je surađivati na projektima financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i to: \"Doprinosi stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji\" (0195035; voditelj prof. dr. Josipa Velić). Od 8./2005. promoviran je u eksperta, od 2007. u savjetnika direktora Sektora za razradu, a od 2013. je vodeći/stariji stručnjak. Uglavnom je uključen u analize geomatematičkih problema primjenjenih na razradu ležišta ugljikovodika. Radio je kao interni recenzent elaborata o rezervama, ali i savjetnik iz područja naftne geologije u kojima ima iskustva.
Od akad. god. 2007./2008. radi kao gostujući predavač na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Godine 2009. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geologija. Godine 2013. izabran je u zvanje višega znanstvenoga suradnika, a 2013. u zvanje znanstvenoga savjetnika te izvanrednoga profesora.
Do rujna 2015. ima upisanih u Hrv. znanstv. bibliogr. 244 publikacije. Od toga 6 knjiga (2 sveuč. priruč., 1 sveuč. udžb.) te 64 izvorna znanstvena rada (od toga 17 u CC). Do sada je uspješno vodio ili komentorirao 2 doktorata te 18 diplomskih i završnih radova. Načinio je nekoliko desetaka recenzija radova i studija. Primio je četiri medaje na izložbama inovacija i nekoliko nagrada Geomamatetičkog odsjeka HGD-a. Od siječnja 2015. radi u potpunosti na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju.


Reference:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211965


Linkovi: