Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ivan Prskalo - Biografija

Ivan Prskalo je rođen 15. lipnja 1959. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu, klasičnu gimnaziju i Fakultet za fizičku kulturu. Nakon završenog poslijediplomskog studija 18.9.1989. godine obranio je magistarski rad, a 6.2.1998. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, disertaciju. Više godina je radio kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture. Od 15. listopada 1998. zaposlen je na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji kao predavač, profesor visoke škole a potom docent za kolegije: Kineziologija i Kineziološka metodika. 1.10. 1999. postaje prodekanom za nastavu, a 1.1. 2001. dekanom. U 2002./03.i 2004./05. akademskoj godini predaje na znanstvenom poslijediplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu a od 2003./2004. kolegij Osnove kineziologije i na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. 10. 2005. godine stalno je zaposlen na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta U Zagrebu kao nastavnik za kolegije Kineziologija i Kineziološka metodika, a 20. prosinca 2005. godine imenovan je predstojnikom katedre za kineziološku edukaciju. Redoviti je profesor. Od 1.10.2012. dekan je Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više od 110 znanstvenih i stručnih radova i 7 autorskih i 8 uredničkih knjiga. 2003. godine postaje predsjednikom Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske. 2004. godine postaje članom uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Kinesiology a 2006. predsjednikom uređivačkog odbora časopisa Metodika, za područje Kineziološka metodika. Od 1.1.2011. godine glavni je urednik Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. Od 25.02.2005.godine do 10.4.2007. član je Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Od 28. lipnja 2005. do 19. listopada 2007. godine član je Nacionalne skupine za praćenje Bolonjskog procesa. Od 2009. godine redoviti je člana Akademije odgojnih znanosti RH, član je predsjedništva i tajnik Akademije. Predsjednik je Nadzornog odbora Hrvatskog kineziološkog saveza. Dobitnik je Thulinove nagrade FIEP-a Europe.

Linkovi:
http://www.prskalo.com