Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Snježana Kordić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: sociolingvistika, jezična politika, standardologija, sintaksa, gramatika, lingvistika teksta, pragmatika, leksik, korpusna lingvistika, nacionalni identitet, povijest nastanka nacija, kultura

Ekspertiza: jezični purizam, policentrični standardni jezik, preskriptivizam, relativne ili odnosne rečenice, zamjenice, anafore, katafore, deikse, veznici, prilozi, modalni glagoli, egzistencijalni glagoli, povijest jezika u 19. i 20. stoljeću, sociološka gledišta na nacionalni i kulturni identitet kao konstrukciju