Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mirko Klarić - Biografija

Mirko Klarić rođen je 1974. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Jesenicama. U Splitu je završio srednju Zdravstvenu školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu na temu Tendencije u razvoju lokalne samouprave. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu Upravno-politički aspekti sustava zdravstvene zaštite. Doktorirao je na Pravnom fakultu u Zagrebu na temu Novo europsko shvacanje javnih službi. Trenutno se bavi javnim službama u Europskoj Uniji, njihovom liberalizacijom, te podjelom nadležnosti tijela Unije i država članica glede njihova reguliranja. Druga pitanja kojima se bavi su: organizacija državne uprave, njezine reforme i odnos prema političkoj vlasti, pravni aspekti zaštite podataka, političke, pravne i upravne implikacije decentralizacije i regionalizacije te pitanjem jačanja političkih, pravnih i upravnih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Reference:
Monografija Nova javna uprava u koautorstvu s prof. dr. sc. Duškom Lozinom, niz znanstvenih i stručnih radova objavljen u znanstvenim i stručnim publikacijama, sudjelovanje na više znanstvenih i stručnih skupova, predavač na seminarima cjeloživotnog obrazovanja iz lokalne samouprave, predavač na stručnim studijima javne uprave.