Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Boris Miletić - Biografija

Rođen je 17.9.1941. god. u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju 1960. god. Diplomirao je 1965. god., a magistrirao 1984. god. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Početkom 1967.god. izabran je za asistenta na Visokoj tehničkoj školi KoV-a u Zagrebu za predmet Elektrotehnička tehnologija, a 1970. god. povjerena su mu predavanja na istom predmetu.

Od 1.1.1975. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, na Zavodu za elektrostrojarstvo, kao stručni suradnik na grupi predmeta Elektrotehnička tehnologija. Nakon obrane magistarskog rada izabran je za asistenta na istoj grupi predmeta.

Koncem 1997.god. izabran je za predavaca na predmetu Elektrotehnički materijali i tehnologija.

U svom radu na VTŠ-KOV-a, a kasnije i na ETF-u, postavio je laboratorijske vježbe u skladu s programom predmeta Elektrotehnička tehnologija, te sudjelovao u projektiranju laboratorija i izbora opreme.

Osim rada u nastavi, sudjelovao je, u okviru Zavoda za elektrostrojarstvo, u radovima na zadacima iz suradnje s privredom. U periodu od 1985. do 1990. god. intenzivno je suradivao s Institutom "R. Končar" na području izolacije generatora.

Služi se engleskim i francuskim jezikom.

Oženjen je i otac je jednog sina.