Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Velimir Božikov - Biografija

prof.dr.sc. Velimir Božikov
pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Rođen: 10.09.1947. god. u Murteru.

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zadru.

1974. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1979. godine obranio je magistarski rad pod nazivom "Utjecaj egzogenog somatostatina na sekreciju endogenih hormona gušterače, hormona rasta i nekih metaboličkih parametara u zdravih ispitanika i novootkrivenih ispitanika sa šećernom bolešću".

1981. godine obranio je doktorat pod nazivom "Antitumorsko djelovanje somatostatina" i dobio naziv doktora medicinskih znanosti.

1985. god. položio je specijalistički ispit iz interne medicine.

1987. izabran je u znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog suradnika.

1988. god. dobiva naslov endokrinologa.

1991. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za internu medicinu u kumulativnom radnom odnosu.

1997. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora interne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1998. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora za predmet Klinička farmacija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Linkovi:
http://www.kbd.hr/index.php?id=593