Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Bruno Šišić - Biografija
B R U N O Š I Š I Ć – BIOGRAFIJA


Rođen u Dubrovniku 3. lipnja 1927.g
U Dubrovniku pohađao osnovnu školu (1933.-1937.), klasičnu gimnaziju(1937.-1945.) i glazbenu školu (violina, 1934-1944.). Kao srednjoškolac,od siječnja 1944. sudjelovao aktivno i organizirano u antifašističkom pokretu, početkom listopada bijegom iz Dubrovnika stupio u NOV. Teško ranjen i liječen u savezničkim bolnicama u južnoj Italiji (Gravina, Trani).Po povratku u Dubrovnik travnja 1945. do jeseni položio 8.r.gimnazije i mature. U listopadu 1945.g. upisao agronomiju na tadašnjem Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.

Diplomirao 1950.g.

1951/1952.g. kao agronom raspoređen na rad u "Fond za mehanizaciju"- Stolac,BiH , potom u poduzeće "Rasadnik" u Dubrovniku.

1953.g. organizirao i zatim stručno vodio Ustanovu za parkove i ukrasno bilje u Dubrovniku, koja je 1961.g. reorganizirana u Komunalno poduzeće za javno zelenilo i hortikulturu "Vrtlar"-Dubrovnik. Tu je naizmjenice obavljao dužnost direktora ili glavnog inženjera. Istovremeno trajno se bavio projektiranjem javnih i drugih vrtova i parkova te zelenih prostora oko stambenih i turističkih zona u dubrovačkom kraju i na južnom Jadranu. U poduzeću radio do kraja lipnja 1983.g.

1956.g. položio državni stručni ispit iz hortikulture. 1959.g. upisan u knjigu ovlaštenih projektanata u graditeljstvu za objekte vrtne arhitekture

1956.g. počeo se usporedo baviti izučavanjem povijesnih vrtova , posebno dubrovačkog klasičnog vrtnog naslijeđa. Obavio dvanaest višetjednih studijskih putovanja po Italiji i drugim europskim zemljama radi upoznavanja i izučavanja povijesnog naslijeđa vrtne umjetnosti (1961, 1964, 1966,1967, 1968, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978, 1979, 1982) .

1964.- 1969.g. vršio i dužnost upravitelja Arboretuma HAZU u Trstenom.

1968.-1971. polazio interfakultetski postdiplomski studij krajobraznog oblikovanja (AgF + Arh.F u Zagrebu + BF-Zavod za kraj. arh.- u Ljubljani). 1974.g. obranom rada "Restauracija i revitalizacija dubrovačkog renesasnog vrta"(prva autorska objava znanstvenog pojma "dubrovački renesansni vrt") postao magistar krajobraznog oblikovanja, prvi u tom zvanju u ex Jugoslaviji(komisija: D.Ogrin, E.Polak, B.Milić).

1982.g. osnovao Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku, uz potporu Zavoda za ukrasno bilje, pejzažnu arhitekturu i vrtnu umjetnost (V. Jurčić) i pokroviteljstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kao znanstvenik registriran pod br. 85732.

1986.g. obranio doktorsku disertaciju na Agronomskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom "Dubrovački vrt - tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse" (komisija: V.Jurčić, C.Fisković, D.Ogrin, E.Polak).

1987.g po Znanstveno-nastavnom vijeću Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran u znanstveno-istraživačko zvanje: viši znanstveni suradnik

Pored brojnih radnih skica i crteža , izradio više od stotinu projekata vrtne i krajobrazne arhitekture za javne vrtove i perivoje u Dubrovniku, za zelene prostore stambenih odnosno turističkih objekata i zona na dubrovačkom i širem području. Kroz rad i projektiranje produbljavao spoznaje o primorskim i posebno južnojadranskim krajobrazima te na tome temeljio pristup oblikovanju i uređivanju dubrovačkih vrtova, i krajobraza uopće.

Za vrijeme rada u poduzeću, u skladu s raspoloživim slobodnim vremenom, usporedno se bavio istraživanjem povijesnih okolnosti nastajanja vrlo brojnih dubrovačkih renesansih vrtova, njihovih oblikovnih obilježja, te teoretskim i praktičnim pitanjima njihove obnove. Nakon osnivanja Centra za povijesne vrtove i razvoj krajobraza tome se potpuno posvetio. Znanstveno utvrdio i objasnio određene posebnosti dubrovačkih renesasnih vrtova, koji kao povijesna vrtnooblikovna pojava čine autentičan hrvatski prinos europskom naslijeđu vrtne umjetnosti.

Vezano uz istraživanje povijesnog vrtnog naslijeđa izradio i projekte za obnovu nekoliko poznatih povijesnih vrtova,kao što su:

- vrtovi i perivoji otoka Lokruma, 19/20st. :
a) botanički vrt, izvedbeni projekt (1959/60), naručitelj: HAZU
b) projekt kategorizacije i vrednovanja vrtova (1970), naručitelj: Republički zavod za zaštitu prirode,
c) idejna rješenja uređenja povijesnih vrtova i perivoja otoka (1989) u sklopu "PUP otoka Lokruma", naručitelj: Zavod za izgradnju Dubrovnika –

- vrt vile Gučetić i Arboretum HAZU u Trstenom, 16/19. st., idejni projekt (1962/1963), naručitelj:HAZU

- vrt vile Sorkočević u Komolcu, 16.st., izvedbeni projekt (1970/1972), naručitelj: Rastauratorski zavod Hrvatske - obnova obavljana etapno: 1981,1985,1989.g.

- vrt vile Crijević-Pucić u Dubrovniku, 16/19.st., idejni projekt (1985) za internu potrebu Centra za povijesne vrtove-Dubrovnik (projekt uništen u ratu 1991.g.)

- vrt Hektorovićeva Tvrdalja u Starom Gradu na Hvaru, 16/19.st., idejni projekt u 4 varijante,glavni projekt za 3.varijantu prihvaćen od Konzervatorskog zavoda Dalmacije (1987/1988), naručitelj: Društvo "Petar Hektorović" ( matrica projekta uništena u ratu 1991.g.);

- vrt vile Bozdari-Škaprlenda u Čajkovićima, početak 18.st., idejni projekt (1989), naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika (matrica projekta uništena u ratu 1991.g.);
- vrt vile Sorkočević na Lapadskoj obali u Dubrovniku iz 1521.g., glavni projekt (1993), naručitelj: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

- vrt vile Crijević-Pucić u Dubrovniku, 16/19.st., izvedbeni projekt (2005/2006), naručitelj: Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku-izvedeno 2006./2007.g.

1977.g. na znanstvenom skupu ICOMOS-IFLA u Češkoj (Kromeriž) po prvi put predstavio dubrovačke renesansne vrtove međunarodnoj stručnoj javnosti .

Putem Centra za povijesne vrtove i razvoj krajobraza-Dubrovnik organizirao prve simpozije o povijesnom naslijeđu vrtne umjetnosti kod nas (Dubrovnik,1983, i Varaždin, 1986.). U izdanju Centra tiskana oba zbornika (1985. i 1990.); ur. V.Jurčić.

U prosincu 1991.g., za vrijeme bombardiranja Dubrovnika, Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza, smješten u zgradi Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, potpuno je izgorio zajedno sa čitavom građom i sredstvima.

1994.g. inicirao, te u razdoblju od listopada do prosinca uz suradnju HAZU i MSHS-a u Dubrovniku organizirao obilježavanje 500-te obljtnice osnivanja najstarijeg dubrovačkog renesansnog vrta Gučetić/Gotius/Gozze u Trstenom kod Dubrovnika, održavanjem niza prigodnih predavanja; sudjelovao i poznati talijanski ekspert Vincenzo Cazzato.

1990.g. prijavio i kao glavni istraživač vodio znanstveni projekt "Istraživanje povijesne vrtne zone Pile-Kono u Dubrovniku" (projekt registriran u MZT RH pod br. 4-99-165). Nakon napada na Dubrovnik nastavljeno s istraživanje1993.g. O tome referirao na 33. svjetskom kongresu IFLA (Međunarodna federacija krajobraznih arehitekata) u Firenci 1996.g. Utvrdio da se radi o urbanistički specifičnom povijesnom vrtnom predgrađu začetom u razdoblju renesanse, jedinstvenom u jugoistočnoj Europi i izuzetno rijetkom na Sredozemlju.

1997.g. obnovio rad u ratu uništenog Centra i nastavio ga voditi.

Od gradskih vlasti prihvaćeni natječajni rad za urbanističko i arhitektonsko uređenje lokaliteta Brsalje(2003.) ocijenio je neprihvatljivim i štetnim , jer ne poštuje postojanje povijesnog vrtnog predgrađa zidinama okružene srednjevjekovne jezgre Dubrovnika. Vezano uz to pružio je snažnu potporu otporu građana Dubrovnika i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za odbacivanje štetnog projekta.

2007.g. uspio privremeno, a 2010.g. i trajno zaštiti izvanredno stablo orijentalnog platana (Platanus orientalis) u jednom starom vrtu na Brsaljama, blizu ulaza u utvrđeni Grad.
2009.g. izradio šest pomoćnih studija- promemorija posvećenih očuvanju dubrovačkih pejzažnih i vrtnih spomenika.
Sa suradnicima priredio studijski prikaz četiri spomenika vrtne arhitekture na otoku Šipanu (1445,1516,1546, druga polovina 16. Stoljeća) radi zaštite tih objekata koji na istom lokalitetu pružaju uvid u razvoj vrtne umjetnosti “Zlatnog doba Dubrovnika” .

Od pisanih radova objavio stotinjak stručnih i znanstvenih članaka i studija s područja krajobraznog oblikovanja, zaštite krajobraza, istraživanja povijesnih vrtova te povijesnog vrtnog urbanizma. Znatniji dio radova zabilježen u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji ;CROSBI ; http://www.bib.irb.hr

Kao rezultat vlastitog istraživačkog rada objavio četiri knjige:

-"Obnova dubrovačkog renesansnog vrta", IC, Split, 1981(recenzija objavljena u časopisu "Garden History", vol. 11, No.1 (spring 1983), pp. 90-92. Autor: Frank Arniel Walker, University of Strathclyde, Glasgow,);

- "Dubrovački renesansni vrt - Nastajanje i oblikovna obilježja" ZPZ HAZU, Dubrovnik,1991;

- "Vrtni prostori povijesnog predgrađa Dubrovnika-Od Pila do Boninova"; ZPZ HAZU, Zagreb-Dubrovnik,2003. (recenzija objavljena u ČIP 586, 3/12 2003,Zagreb, "Povijest urbanizacije Dubrovnika izvan zidina",autor:Krunoslav Ivanišin,Sveučilište u Zagrebu);

- "Dubrovnik Renaissance Gardens - Genesis and Design Characteristics", ZPZ HAZU, Zagreb-Dubrovnik 2008 (recenzije objavljene u izdanju: Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum,Vol. XXIII, No.2, , Roma 2009. pp- 282-283- na španjolskom , autor: Jude Furlong; Historic Gardens Review,December 2009,Issue 22,London, p.38, autor: Frances Blezard-na engleskom; u Landscape Architecture New Zealand, Autumn 2011,Auckland, p.42,autor:Dushko Bogunovich-UNITEC- na engleskom).

Primjerci knjiga i oba zbornika pohranjeni kod "Centre de Documentation UNESCO-ICOMOS ( "Base de données-Jardins historiques" br. 021019, 021028, 021462, 021026 i 021027.

U razdoblju 1980-2003.g. u nekoliko navrata držao predavanja za studente poslijediplomskih studija Agronomskog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na teme mediteranskih krajobraza i povijesnog naslijeđa vrtne umjetnosti (u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku).

U više navrata član ocjenjivačkih sudova za urbanističke projekte i projekte krajobraznog uređenja među kojima: memorijalno groblje i proširenje gradskog groblja "Lovrinac" u Splitu (u dvije faze: 1972. - 1975., zajedno s J.Seisselom, Z.Kolaciom i dr.); uređenje središta Hercegnovog - 1988. (zajedno s L.Perkovićem, S.Vučenovićem i dr.); "Biološko središče" u Ljubljani - 1989. (zajedno s B.Mušičem i dr.). Šezdesetih i sedamdesetih godina u nekoliko navrata član ocjenjivačkih komisija za izložbe cvijeća u Zagrebu i Splitu .

1955.-1997.g. član Hrvatskog hortikulturnog udruženja i njegovih tijela.
Jedan od osnivača (Dubrovnik, 1983) te član predsjedništva Društva krajobraznih arhitekata Jugoslavije sa sjedištem u Dubrovniku, do raspuštanja 1991. Član Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata od osnivanja 1992. Član ULUPUH-a (Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti) od 1978.g., Sekcija za krajobraznu arhitekturu. Član "Who's Who in International Art “- Art club international" Ženeva-CH .(od 2008.)

1962.g.-1966.g. prvi povjerenik za zaštitu prirode Kotara Dubrovnik- volonter. U tom razdoblju sudjelovao u pripremi i zaštiti predjela od Trstenog do Brsečina, krajolika Rijeke dubrovačke, Močiljske špilje iznad Pobrežja i špilje Šipun u Cavtatu. Tijekom vremena bio član raznih tijela za zaštitu prirode.

Član uredništva časopisa "Hortikultura"(Split, 1964.-1970., Zagreb 1978.-1985.) i časopisa "Pejsaž+Prostor" (Ljubljana, 1970.).

Kao krajobrazni arhitekt od 1998.g. član Hrvatske komore ovlaštenih arhitekata.

Od radova izlagao : na izložbi "Zlatno doba Dubrovnika" u Zagrebu i Dubrovniku 1987. – prikaz obnove Sorkočevićeva vrta u Komolcu; na 24. Zagrebačkom salonu 1990.: projekt uređenja Hektorovićeva vrta u Starom Gradu /četiri varijante/; na izložbama ULUPUH-a u Zagrebu 1978, 1998 i 2000 projektI: vrt i perivoj Gučetić-Trsteno, Lokrum, Hektorović-Tvrdalj, Sorkočević-Komolac; dubrovački gradski vrtovi, povijesno vrtno predgrađe Pile-Boninovo . U prostoru Matice hrvatske u Dubrovniku u suradnji ostvario izložbu : Povijesni vrtovi Dubrovnika 1994.g.

Za stručni i znanstveni doprinos primio više priznanja, među kojima, Diploma Turističkog saveza Hrvatske (1973), Orden za zasluge sa srebrnim zracima (1979), Priznanje Fakulteta Poljoprivrednih znanosti (1989), Nagrada Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja RH t.zv. "Eko-Oskar"
(2001), Priznanje Grada Dubrovnika za osnivanje i obnovu Centra za povijesne vrtove i razvoj krajobraza(2002), Zahvalnica ULUPUH-a (2003), Priznanje Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku (2009), Nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije (2010.), proglašen Počasnim članom Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata(HDKA- 2012.g.), proglašen Počasnim članom Hrvatske komore arhitekata (HKA- 2012.g.), Velika nagrada ULUPUH-a za životno djelo (2012.). Odlikovan "REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA" (2014.).

Biografski podaci objavljeni u International Biographical Art Dictionary, 1987/88, 1999, 2000,2003, 2012. ( izdanje Who's Who in International Art, Lausanne (CH). Zabilježen u "World Directory of Landscape Architects", USA, 1990.; Natuknica u ;Hrvatskom leksikonu; II.knjiga, Naklada Leksikon Zagreb,1997, str.522; WHO IS WHO U HRVATSKOJ, 2.izdanje, 2012.,str. 934- Hübners Who isWho (CH).


http://www.tkojetko.irb.hr ; http://www.whoswhoart.com; http://www.ulupuh.hr/sekcije;
http://www.bib.irb.hr
B R U N O Š I Š I Ć- CURRICULUM VITAE

Born in Dubrovnik on June 3, 1927.
He attended primary school (1933 -1937), the Classical Grammar School
(1937-1945) and the Music School (violin, 1934-1944) in Dubrovnik. As a
secondary school student he actively participated in the anti-fascist movement on an organized basis from January 1944. In the beginning of October he joined the National Liberation Army. After being seriously wounded and upon his medical treatment in the Allies hospitals in Italy (Gravina, Trani), on his return to Dubrovnik in April 1945 until autumn he got prepared and passed the 8th grade and the school leaving exam in the Grammar School. He enrolled agriculture at the Faculty of Agriculture and Forestry in Zagreb in October 1945. He graduated in 1950.
In 1951/1952 as an agricultural district advisory officer was assigned to work at "Fond za mehanizaciju" (Mechanization Fund) in Stolac, Bosnia and Herzegovina, and later on to the firm "Rasadnik"(nursery-garden) in Dubrovnik.

He organized and professionally managed the Institution for Parks and Decorative Plants in Dubrovnik in March 1953, which was reorganized into a Communal Enterprise for Public Greenery and Horticulture "Vrtlar"- Dubrovnik in 1961. Thereupon he carried out alternating assignments as a manager or the +chief engineer. He continuously dealt with planning and designing public and other gardens and parks in the area of Dubrovnik and in the South Adriatic region. He worked in this firm until the end of June 1983.

He passed the state examination in horticulture in 1956. In 1959 he was inscribed into the Record Book of Certified Planners in civil engineering for garden architecture.
At the same time he began studying historical gardens, especially the Dubrovnik classical garden heritage since 1956. He undertook twelve several weeks study trips throughout Italy and other European countries to be able to get to know and study the historical heritage of garden architecture (1961, 1964, 1966,1967,1968, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978, 1979, 1982).

Between 1964 and 1969 he was an acting manager of Arboretum run by HAZU (Croatian Academy of Sciences and Arts) in Trsteno.

Between 1968-1971 he took up an interdepartmental postgraduate study of landscape design (Faculty of Agriculture, Faculty of Architecture in Zagreb, Biotechnological Faculty, Institute for Landscape Architecture in Ljubljana). Having defended his master thesis entitled "Restoration and Revitalization of Dubrovnik Renaissance Garden" in 1974, he became Master of Landscape Design, being the first person in this profession in ex Yugoslavia.
( Exp. Jury: D. Ogrin, E. Polak, B.Milić).
In 1982 he established the Historical Gardens and Landscape Development Centre in Dubrovnik under the auspices of the Faculty of Agriculture at the University of Zagreb.
As a scientist in Croatia his name is registered under number 85732.
In 1986 he defended doctoral thesis at the Faculty of Agriculture in Zagreb under a title "The Dubrovnik Garden ; Typological Distinctiveness in Garden Art of the Renaissance".
In 1987 he was elected by the Academic Council of the Faculty of Agriculture at the University of Zageb as a senior research associate.

Besides a number of working sketches and drawings, he made more than a hundred of garden and landscape architecture designs for public gardens and parks in Dubrovnik, for green spaces around housing and tourism developments and zones in greater Dubrovnik. Through his work in that sphere he could gain a deeper insight into the coastal and especially into the South Adriatic landscapes and thus he based his approach on designing and arranging Dubrovnik gardens and the landscapes in general.
During his work in the firm, in accordance with his free time, he was simultaneously researching into historical circumstances of the genesis of a great number of Dubrovnik Renaissance gardens, their design characteristics, as well as a number of theoretical and practical issues on their restoration. Upon establishment of the Historical Gardens and Landscape Development Centre in Dubrovnik he has become totally dedicated to this topic and has scientifically defined and explained particular specific qualities of Dubrovnik Renaissance gardens, which represent an authentic Croatian contribution to the European heritage of garden art as a historical garden layout manifestation.
In terms of historical garden heritage research he designed for restoration of several known historical gardens, such as:
- Gardens and parks on the island of Lokrum, 19/20th ct.:
a) Botanical garden, detailed design (1959/60), ordered by: HAZU
b) Project categorization and garden evaluation (1970), ordered by: Institute for Protection of Nature of the Republic of Croatia,
c) Sketch designs for historical gardens and parks of the island (1989) within the framework of "Detailed Plan of the Island of Lokrum", ordered by: Institute for Physical Planning of Dubrovnik;
- Garden of the Gučetić villa and the HAZU Arboretum in Trsteno, 16/19th ct., preliminary design (1962/1963),ordered by: HAZU;
- The Sorkočević villa garden at Komolac, 16th ct., detailed design (1970/1972), ordered by: Institute for Restoration of the Republic of Croatia - restoration carried out in phases: 1981,1985,1989
- The Crijević-Pucić villa garden in Dubrovnik, 16/19th ct., conceptual design (1985) for internal use of Historical Gardens and Landscape Development Centre in Dubrovnik (project burnt in 1991 war).
- The Hektorović's Tvrdalj garden in Stari Grad on the island of Hvar, 16/19th ct., conceptual design in 4 versions, the general design for the 3rd version accepted by Conservationist Institute of Dalmatia (1987/1988), ordered by: "Petar Hektorović Society " ( design matrix burnt in 1991 war);
- the Bozdari-Škaprlenda villa garden at Čajkovići, beginning of the 18th ct., conceptual design (1989), ordered by: Institute for Restoration of Dubrovnik (project matrix burnt in 1991 war);
- The Sorkočević villa garden ,1521, on Lapad coast in Dubrovnik, general design (1993), ordered by: Faculty of Architecture of the University of Zagreb;
- The Crijević-Pucić villa garden in Dubrovnik, 16/19th ct. detailed design (2005/2006), ordered by: The Chancellor's Office of the University of Dubrovnik- realized in 2006/2007
For the first time he made a presentation on Dubrovnik Renaissance gardens to the international expert community at ICOMOS-IFLA scientific conference in former Czechoslovakia (Kromeriž) in 1977.

He also organized the first symposia on historical heritage of garden art in these parts through the Historical Gardens and Landscape Development Centre Dubrovnik (Dubrovnik, 1983, Varaždin, 1986). Both conference proceedings were published by the Centre (1985,1990; editor V. Jurčić).
During the shelling of Dubrovnik in December, 1991 the Historical Gardens and Landscape Development Centre in Dubrovnik located in the Centre for Postgraduate Studies building was entirely gutted along with its entire documents and assets.
In the period from October until December 1994 he organized the 500th Anniversary Celebration of the establishment of the oldest existing Dubrovnik Renaissance garden Gučetić/Gotius/Gozze in Trsteno near Dubrovnik .On the occasion he organized a number of expert lectures; prof. Vicenzo Cazzato, a renowned Italian expert in garden art, participated as well.

In 1990 he applied and pursued activities on the approved ‘’Research project into the historical garden zone Pile-Kono in Dubrovnik ( Project registered at the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia no. 4-99-165).He proceeded his research work in 1993 upon the attacks against Dubrovnik . His paper was presented at the 33rd World Congress of the International Federation of Landscape Architects-IFLA in Florence in 1996. He has determined that the subject matter was an exquisite urban historical garden suburb originating in the Renaissance, and as such, unique in the southeast Europe and exceptionally rare in the Mediterranean area.He has been systematically engaged in research of historical garden suburb of Dubrovnik i.e.: Pile with a part of Kono (the paper was presented at the 33rd World Congress of the International Federation of Landscape Architects-IFLA in Florence in 1996). In the main layout guidelines that space assumed its pattern in the period from the 15th until 18th centuries and is exemplified by a specific garden urban planning. It represents an exquisite spatial, design, cultural and historical phenomenon, not only within the territory of Croatia.
The Historical Gardens and Landscape Development Centre resumed its activity in 1997 under his leadership.
He evaluated the approved competition work by the City for urban and architectural development of a locality named Brsalje (2003) unacceptable and harmful since it did not respect the phenomenon of the historical garden suburb of the medieval City of Dubrovnik. He also offered a strong support to the resistance mounted by the citizens of Dubrovnik and the Society of Art Historians of Croatia to reject this harmful project.
It was in 2007 that he achieved a temporary, and later on in 2010 a permanent protection of the outstanding plane-tree ( Platanus orientalis) growing in an old garden at Brsalje, in front of the walled city entrance.

In 2009 he made six studies- aide memoires dedicated to the preservation of landscape and garden monuments of Dubrovnik. He completed a study with his associates aiming at permanent protection of four monuments of garden architecture on the island of Šipan (1445, 1516, 1546 and the second half of the 16th century) to ensure protection of buildings on the same site and offer a permanent insight into the development of garden art in the period of "The Golden Age of Dubrovnik".

In his written works he made public aprox. hundred expert and scientific papers and studies in the field of landscape design, protection, research into the historical gardens and historical garden urban planning. A number of his papers are entered in Croatian scientific bibliography "CROSBI" ( http://www.bib.irb.hr )
As a result he had his own research work published in four books:
- "Obnova dubrovačkog renesansnog vrta", IC, Split, 1981; ( review published in The Garden History periodical, vol. 11, No.1 (spring 1983).pp. 90-92, in English. Author: Frank Arniel Walker, University of Strathclyde, Glasgow
- "Dubrovački renesansni vrt; Nastajanje i oblikovna obilježja" ZPZ HAZU, Dubrovnik,1991;
- "Vrtni prostori povijesnog predgradja Dubrovnika - Od Pila do Boninova"(Gardens of the Historical Suburb of Dubrovnik-from Pile to Boninovo), ZPZ HAZU, Zagreb-Dubrovnik, 2003 (Review published in ČIP 586,3/12 2003,Zagreb, in Croatian. Author: Krunoslav Ivanišin,University of Zagreb) ;
- "Dubrovnik Renaissance Gardens - Genesis and Design Characteristics", ZPZ HAZU,
- Zagreb-Dubrovnik 2008( reviews published in: Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, Vol .XXIII, no. 2, Roma 2009, pp-282-283, in Spanish, author: Jude Furlong; Historic Garden Review, December 2009, Issue 22, London, p.38, author: Frances Blezard, in English; Landscape Architecture New Zealand, Autumn 2011, Auckland, p. 42, author: Dushko Bogunovich,UNITEC, in English).
The books and both conference proceedings are kept at the "Centre de Documentation UNESCO-ICOMOS.( Base de donées- Jardins historiques’ No.021019, 021028, 021462, 021026 and 021027.

In the period from 1980-2003 he delivered lectures to the postgraduate students at the Faculty of Agriculture and Architecture of the University in Zagreb on the topic of the Mediterranean landscape and the historical heritage of garden art (in Zagreb, Split and Dubrovnik).

On several occasions he was a member of the Jury for Urban Planning and Garden Design projects among which: memorial cemetery and expansion of the city graveyard "Lovrinac" in Split (in two phases: 1972-1975, together with J. Seissel, Z. Kolacio & others) ; planning of the Hercegnovi town centre in 1988 ( together with L. Perković, S. Vučenović & others); "Biološko središče" in Ljubljana -1989(together with B. Mušič and others). On a few occasions in the sixties and seventies he was a member of the Jury during several Floral Exhibitions held in Zagreb and Split.

From 1955-1997 he was a member of Croatian Horticultural Society and its bodies. He was one of the founders of the Society of Landscape Architects of ex-Yugoslavia (Dubrovnik, 1983) and a member of its Presidency with a seat in Dubrovnik up to its dissolution in 1991. He has been a member of the Croatian Society of Landscape Architects from its foundation in 1992. He is still a member of ULUPUH ( Croatian Association of Artists of Applied Arts) from 1978 (Section for landscape architecture), and "Who's Who in International Art - Art club international" Geneva-CH (from 2008).

From 1962 -1966 he became the first official for protection of nature of the District of Dubrovnik as a volunteer. It was in this period that he participated in the preparation and protection of valuable landscapes from Trsteno to Brsečine, landscapes of Rijeka dubrovačka, Močiljska Cave beyond Pobrežje and the Šipun Cave in Cavtat. As the time went by he became a member of various bodies for protection of nature.
He was a member of the Editorial Board of the "Hortikultura" , a periodical publication (Split, 1964-1970, Zagreb 1978-1985) and the magazine "Pejsaž+Prostor" (Ljubljana, 1970).
Since 1998 he has been a member of Croatian Chamber of Certified Architects.
His works were exhibited at the exhibition entitled " The Golden Age of Dubrovnik" in Zagreb and Dubrovnik 1987,Presentation of Restoration of the Sorkočević Garden at Komolac; at the 24th Zagreb Salon in 1990: design project of the Hektorović's garden in Stari Grad /four versions/; on ULUPUH 's exhibitions held in Zagreb in 1978, 1998 and 2000 with projects: his own designs of Dubrovnik urban gardens , historical gardens and historical garden suburb Pile-Boninovo. On the Matrix Croatica premises in Dubrovnik in cooperation with other he made arrangements for the exhibition: Historical Gardens of Dubrovnik, 1994;.

He was highly acknowledged for his professional and scientific work:
Diploma awarded by the Croatian Tourist Board (1973), The Order of Merits with Silver Rays (1979), Certificate of Commendation by the Faculty of Agricultural Sciences (1989), the award by the Ministry for Environmental Protection and Physical Planning of the Republic of Croatia, named’ Eco-Oscar’ (2001), Certificate of Commendation of the City of Dubrovnik for establishment and restoration of The Centre for Historical Gardens and Landscape Development (2002), Certificate of Appreciation by ULUPUH (2003), Life Achievement Award by the Dubrovnik and Neretva County (2010), proclaimed as honorary member of Croatian Association of Landscape Architects (HDKA- 2012), proclaimed as honorary member of Croatian Chamber of Architects (HKA-2012), Grand Prix for Life Achievement by ULUPUH (2012).The Order of the Croatian Morning Star with the Person of Marko Marulić /The famous Croatian writer, Split,1450-1524/(2014).

The biographical data were published in the International Biographical Art Dictionary in 1987/88, 1999, 2000 , 2003,2012 (the publication Who is Who in International Art, Lausanne,CH). His name is quoted in the "World Directory of Landscape Architects", USA, 1990; Entry in “Hrvatski leksikon”: Šišić Bruno, Volume II, published by Leksikon Zagreb, 1997, page 522.Entry in “WHO IS WHO U HRVATSKOJ”, the 2nd Edition: Šišić Bruno,page.934, published by Hübner’s Who is Who, 2012, (CH).

Links:
http:// www.tkojetko.irb.hr
http:// www.whoswhoart.com
http:// www.ulupuh.hr/sekcije
http:// www.bib.irb.hrLinkovi:

http://www.whoswhoart.com