Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Igor Lorencin - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Otkrivenje Ivanovo
Ovaj predmet želi studente upoznati sa apokaliptičkim načinom razmišljanja tipičnim za judaizam prvog stoljeća naše ere, a posebno izraženim u Ivanovom Otkrivenju. U toku nastave egzegetski ćemo istraživati Ivanovo Otkrivenje, njegov fokus, starozavjetnu pozadinu i poruku za originalne čitaoce. Krajnji cilj je primjena Ivanove poruke iz 1. stoljeća na današnje kršćanstvo koje živi u iščekivanju raspleta povijesti ovog svijeta.

Uvod u Evanđelja
Predmet želi studente upoznati s osobom Isusa Krista, njegovom pojavom u povijesti, njegovim naviještanjem, implikacijama njegove smrti i uskrsnuća za ranu crkvu, kao i implikacijama za naš današnji vjerski život. Primarni dokumenti koje ćemo istraživati bit će četiri novozavjetna evanđelja, a razmatrat ćemo kulturno-religiozni kontekst u kojem su napisana, isprobati egzegetski i teološki pristup i baviti se utvrđivanjem značaja evanđelja za čovjeka 21. stoljeća.

Djela Apostolska i novozavjetne poslanice
Ovaj predmet želi predstaviti socijalni kontekst u kojem su napisane novozavjetne poslanice, upoznati studente sa formiranjem dokumenata, egzegezom izabranih odlomaka i analizom socio-teoloških tema.

Intertestamentno razdoblje i svijet Novog zavjeta
Predmet upoznaje studente s poviješću intertestamentalnog razdoblja. Poseban naglasak bit će na povijesnim spisima tog perioda, uključujući apokrife, koji su od jedinstvenog značaja za razumijevanje intertestamentalnog perioda. Povijest ćemo započeti obrađivati promatrajući utjecaje helenizma u Palestini pomoću knjiga o Makabejcima. Zatim ćemo pomoću spisa Josipa Flavija obraditi povijest rimskog razdoblja u Palestini. Nadalje, obrađivati ćemo socijalnu, kulturnu i religioznu pozadinu rimske Palestine. Sve to ima za cilj osvijetliti intertestamentalno razdoblje i uvesti nas u svijet Novog zavjeta. Time je cilj nastave pružiti studentima osnovu za bolje razumijevanje Novog zavjeta.

Homiletika 2
Kolegij upoznaje studente s (A) načelima komunikacije, (B) potrebama postmodernog slušateljstva i (C) raznolikim crkvenim prigodama za egzegetsko propovijedanje. Krajnji rezultat je osposobiti studente za samostalno naviještanje biblijske poruke u raznim okolnostima pastoralnog rada.

Novozavjetni Grčki 1
Studenti stječu znanje iz osnova gramatike i sintakse novozavjetnog grčkog i osnovnih načela egzegeze biblijskog teksta. Zahtjeva se usvajanje što većeg broja novih riječi kao i upoznavanje s tiskanim i digitalnim resursima za učenje novozavjetnog grčkog. Osobito se inzistira na vježbama pisanja, čitanja i prevođenja kao i detaljnoj gramatičkoj raščlambi jednostavnih rečenica. Ističe se bogatstvo novozavjetnog grčkog jezika, a tumačenjem pojedinih riječi u izvornom tekstu nastoji se primjerima pokazati važnost poznavanja izvornih jezika za tumačenje biblijskih tekstova.

Novozavjetni Grčki 2
Studenti proširuju znanja o gramatici i sintaksi novozavjetnog grčkog a očekuje se i primjena načela egzegeze biblijskog teksta na jednostavne biblijske stihove. Zahtjeva se usvajanje što većeg broja novih riječi ali i redovito korištenje tiskanih i digitalnih pomagala za učenje novozavjetnog grčkog. Nastavlja se inzistirati na vježbama pisanja, čitanja i prevođenja kao i detaljnoj gramatičkoj raščlambi tekstova. Osobito se vrednuju kratke samostalne vježbe egzegeze i tumačenja jednog ili dvaju biblijskih stihova prema vlastitom izboru studenata. Ističe se bogatstvo novozavjetnog grčkog jezika a tumačenjem pojedinih riječi u izvornom tekstu nastoji se primjerima pokazati važnost poznavanja izvornih jezika za tumačenje biblijskih tekstova.

Po Bologni - Diplomska nastava

Izazovi Ivanovog Evanđelja
Egzegetski pristup Ivanovom evanđelju koji uvodi u tekstualne, strukturalne, retoričke, sociološke, kao i teološke elemente.