Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bernard Franković - Biografija

Bernard Franković podrijetlom je iz primorskoga, liburnijskog dijela Istre. Rođen je 19. kolovoza 1946. godine u Rijeci. Po nacionalnosti je hrvat. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Brseču, Mošćeničkoj Dragi i Rijeci. Diplomirao je 1971. godine na Strojarskom fakultetu u Rijeci stekavši zvanje diplomiranog inženjera strojarstva. Tijekom studija četiri je puta bio nagrađivan (tri fakultetske nagrade i rektorova nagrada). Kao student obavio je stručnu praksu u razvojno-istraživačkom centru tvornice Ignis, Varese, Italija, pohađao tečajeve talijanskog i engleskog jezika na Universita'degli studi di Milano, Italija i Nulamore University u Dublinu, Irska. Poslijediplomski studij završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistra tehničkih znanosti, a na istom Fakultetu obranio doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti. Znanstveno se usavršavao na Bogazici University u Istambulu (1980. god.) i u SAD na Boston University, City University of New York, University of Minnesota, Minneapolis i Columbia University, New York (1981./82. - Fulbrightova stipendija).
Nastavna i znanstveno-nastavna djelatnost; 20. siječnja 1972. godine izabran je na Strojarskobrodograđevnom fakultetu u Rijeci (danas Tehnički fakultet) za asistenta za predmete iz znanstvene grane Termodinamika sveučilišnoga dodiplomskog studija strojarstva i brodogradnje. Tijekom trideset i šest godina rada na Tehničkom fakultetu, postupno u svim nastavnim i znanstvenonastavnim zvanjima do redovitog profesora uključen je u nastavu na sve tri razine studija: na poslijediplomskom znanstvenom studiju, na sveučilišnim dodiplomskim studijima i na stručnom dodiplomskom studiju strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike.
Brine se o odgoju mladih kadrova; na znanstvenom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ima 6 znanstvenih novaka koji su uključeni i u nastavu, mentor je za izradu diplomskoga rada, magistarskoga rada i doktorske disertacije.
Znanstvena djelatnost; Ukupna znanstvena djelatnost iskazana je putem: magisterija, doktorske disertacije, 100 objavljena znanstvena rada, te rada u istraživačkim timovima više znanstvenih projekata. Objavljeni radovi slijede njegovu znanstvenu preokupaciju i mogu se podijeliti u tematske cjeline: termodinamika, prijelaz topine i prijenos tvari, izmjenjivači topline, obnovljivi izvori energije, učinkovito korištenje energije te termotehnički i termoenergetski sustavi malih snaga. Voditelj je više znanstvenoistraživačkih projekata, jednog tehnologijskog istraživačko-razvojnog projekta i jednog bilateralnog međunarodnog projekta, sve financirano od strane SIZ-a znanosti i Ministarstva znanosti ...RH, odnosno od strane Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske. Voditelj je jednog znanstvenoistraživačkog programa. Ističe se njegov višegodišnji rad u Laboratoriju Zavoda. Sudjelovao je s radovima i predavanjima na više od 100 kongresa i drugih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Stručna djelatnost; Vrlo je aktivan u izradi stručnih studija i projekata strojarskih termotehničkih i termoenergetskih instalacija. Teoretska znanja i veliko praktično iskustvo na proračunu, konstrukciji, eksploataciji termotehničkih i termoenergetskih sustava rezultirali su izradom brojnih kvalitetnih projekata i studija, od kojih je većina uspješno realizirana u praksi. Ukupna je stručna djelatnost iskazana putem: 16 objavljenih stručnih radova, 15 studija, rada na ispitivanjim i mjerenjima (14 radova) te kao suradnika i projektanta na 200 projekta. Objavljeni stručni radovi logičan su ostvaraj njegove znanstvene preokupacije.


Ostala djelatnost; Član je međunarodnih i domaćih znanstvenih i strukovnih organizacija, udruga i tijela (16), između ostalih član je Znanstvenog savjeta za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, član je Upravnog odbora Hrvatskog energetskog društva, član je Governing Board of International Solar Energy Society - ISES Europe, International Institute of Refrigeration IIR, Pariz i American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning, inc. ASHRAE, Atlanta. Član Int. Steering Committee of the World Renewable Energy Congress IX - 2006., Firenca (Italija), Int. Advisory Committee of the EuroSun 2006, Glasgow (Škotska) i Int. Advisory Committee of the EuroSun 2008, Lisabon (Portugal).
Član je uredničkih kolegija više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih tijela časopisa (12); Sunčeva energija, Strojarstvo (2006. i 2007. urednik), Strojnički vestnik, EGE; Član je više znanstvenih i stručnih tijela domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova (31). Znanstveno-stručni je urednik Zbornika radova International Congress Energy and the Environment, Opatija, 1990., odnosno njegov glavni urednik od 1992. godine (8 puta). Autor je multiautorske knjige (12).
Recenzent je devet knjiga, poglavlja u Tehničkoj enciklopediji te veći broj radova i članaka za znanstvene časopise, zbornike radova međunarodnih i domaćih kongresa i skupova. Bio je recenzent tri međunarodna znanstvena projekta te više projekata Ministarstva znanosti ...Republike Hrvatske.
Na Tehničkom fakultetu vodio je ili je bio član niza stalnih i povremenih fakultetskih povjerenstava, a u dva mandata (1998. - 2002.) obnašao je funkciju dekana Fakulteta. Bio je voditelj Katedre za tehničku termodinamiku i termotehniku. Danas je predstojnik Zavoda za termodinamiku i energetiku.
Tijekom 2001/2002. bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u dva mandata je bio podpredsjednik. Od 2005. predsjednik je Hrvatskog strojarskog i brodograđevnog inženjerskog saveza. U razdoblje od 2000. do 2003. godine bio je član nadzornog odbora poduzeća Metal Opatija. Od 1998. godine predsjednik je Skupštine Tehnološko inovacijskog centra u Rijeci kojeg je većinski vlasnik Sveučilište u Rijeci. Bio je član Upravnog vijeća Energetskog institute Hrvoje Požar u Zagrebu. U mandatnom razdoblju 2004.-2007. bio je član Savjeta Sveučilišta u Rijeci. Član je Povjerenstva za infrastrukturu i predsjednik Povjerenstva za Energanu Sveučilišnog kampusa u Rijeci.
Dobitnik je više nagrada i priznanja: Nagrade grada Rijeke (1999.), Strukovno priznanje Hrvatskog energetskog društva (1999.), Godišnje nagrade Hrvoje Požar (2000.) i Godišnje državne nagrade za znanost (2001.)i Godišnje nagrade Rikard Podhorsky (2007.).
Govori engleski i talijanski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.
Oženjen je i otac dvaju sinova: Marko, mr.sc., dipl. ing. arhitekture i Daniel, diplomirani ekonomista. Supruga Maja S. Franković, afirmirana je likovna umjetnica i redoviti profesor na Akademiji za primjenjenu umjetnost Sveučilišta u Rijeci, koja sada obnaša dužnost ministra savjetnika pri Stalnom predstavništvu RH u UNESCO-u u Parizu.


Linkovi:
http://www.riteh.hr/zav_katd_sluz/zvd_teh_term_energ/osn_pod/index.html